Universell utforming tek17

Krav til planløsning og universell utforming av byggverk. Byggverk for publikum og arbeidsbygninger skal være universelt utformet slik. Krav om universell utforming av byggverk. Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke, og skal utformes slik at de ikke skader personer, husdyr.

Dører internt i byggverk med krav om universell utforming skal ha fri bredde på minimum 0,86 m. Opparbeidet uteareal med krav om universell utforming. Bestemmelsen om plassering mv. For byggverk med krav om universell utforming. Et av formålene med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er å fremme universell utforming for å forebygge diskriminering i form av dårlig. HLF er kritisk til at referansen til begrepet universell utforming i TEK 17, § 13-6, første ledd er tatt ut, særlig da regjeringen og plan- og.

En av endringene gjelder utforming av snuareal for rullestol. TEK 17 når det gjelder bokvalitet og universell utforming. På hovedtrapper i bygg med krav om universell utforming skal det være et. Tema for bærekraftig frokost 31. Funksjonskrav, med ytelser for universell utforming. Kapittel 8 og universell utforming : Gangadkomst kan prosjekteres med stigning 1:15. For strekning på inntil 5. Kravet i dag er maksimum 1:20. Hva er universell utforming ? TEK 17 har kommet – Hva bør takstmann kjenne til?

Dør internt i byggverk med krav om universell utforming skal ha fri. TEK17 – byggtekniskforskrift. Rom og annet oppholdsareal i byggverk med krav om universell utforming skal ha utforming og størrelse slik at likestilt. Nye byggeregler må sikre universell utforming i samfunnet, krever en samlet. Universell Utforming AS inviterer til seminar om universell utforming av.

SV), som nå forventer at regjeringen endrer forslaget til Tek17. Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det. Så får en neste TEK- forskrift søke å bli bedre på universell utforming og. Lydforhold, brannsikkerhet og universell utforming blir sentrale tema i utviklingen av nye forskrifter, sier Stein Christiansen i Multiconsult i en.

Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift, TEK 17 ), kapittel.