Terrengendring søknad

Sjekk om du må sende byggesøknad for støttemur, terrengendring og drenering eller om en ansvarlig søker må sende inn byggesøknaden din. Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse av følgende tiltak er unntatt fra kravet om byggesaksbehandling, dersom tiltaket ikke er i strid med lovens. Terrengendringer kan være fyllinger av masse, planering, graving. For større terrenginngrep må det sendes inn søknad etter plan- og bygningsloven. Ta kontakt med kommunen i for informasjon og veiledning.

Terrengendring søknad

Hva blir riktig fremgangsmåte når det gjelder å søke om lov til å foreta terrengendring, og hva kan vi eventuelt gjøre av endringer uten å spørre? Du trenger ikke søke hvis terrengendringen ikke strider mot. Vesentlige terrengendringer.

Mindre fylling eller planering av terreng kan utføres uten søknad. Hva som anses som mindre vil være avhengig av tiltakets karakter og. Trykk her for å lese meir om forureina grunn (lenke kjem). Du treng ikkje å søke dersom: Du skal setje opp ein mindre støttemur med høgde på.

Terrengendring søknad

I deler av Bergen er det flere arealplaner som har strengere. Tiltaket må uansett ikke føre til mer enn. Endringane må ikkje vera i strid med gjeldande bestemmelsar for området (t.d. frisiktsone).

Tiltak som ikkje oppfyller desse kriteria krev søknad. På forhånd søknad og godkjenning. Gjelder i grunnen, vassdrag. Store forstøtningsmurer kan virke svært dominerende og man bør derfor i utformingen søke å innpasse muren til omgivelser og landskap.

Små endringer i terrenget kan du gjøre selv uten å søke. Støttemur, terrengendring og intern veg. Disse fritakene gjelder bare søknadsplikten. Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i. Så stor garasje kan du snart bygge – uten å søke.

Eventuell terrengendring må være innenfor grensene for unntak for utfylling. For 4 dager siden – Hva er viktig i en søknad. Avvik som er større enn de nevnte krever søknad til kommunen og er avhengig av tillatelse før terrengendringen kan gjennomføres. BØNESET, BØ – TERRENGENDRING.

Terrengendring søknad

SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING MYKLABUST.

Du må søke med hjelp frå fagfolk dersom:. Hensynet bak bestemmelsen om terrengendring blir ikke vesentlig. Vi har mottatt søknad om dispensasjon i forbindelse med bygging av bolig. Søknadsplikt, innhold i og behandling av søknader. Søknaden om vesentlig terrengendring ble avslått.

Slik leverer du en søknad.