Straffeloven § 352a

Almindelig borgerlig Straffelov ( Straffeloven ). Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Maaneder straffes den, som ved Forfærdigelse, Brug, Opbevaring. Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler straffes den som. Retten anvendte den endrede versjonen av straffeprosessloven § 352. En heving av strafferammen for ulovlig erverv av våpen og ammunisjon til fengsel. Etter straffeloven § 352 a kan den som bærer kniv på offentlig sted, straffes.

Straffeloven § 352a

Forseelser med Hensyn til den almindelige Sundhed. Det er straffbart å bære kniv på offentlig sted i følge straffeloven. Fakta: Straffeloven § 352a. Hei Det følger av straffeloven § 352a at det er straffbart å gå med kniv uten.

Skadeverk og grovt skadeverk er regulert i straffeloven §§ 351 og 352. Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes. Lovspeilet er en sammenligning av de norske lovene almindelig borgerlig straffelov av 22. Forledelse til formuestap.

Straffeloven § 352a

Forsøk på overtredelse av straffeloven § 201 a. Straffen skal imidlertid reduseres da det er snakk om forsøk. Forulempe offentlig tjenestemann, straffeloven §326, 2. Ulovlig besittelse av kniv på offentlig sted – 1. Mann dømt for regelmessig voldtekt, jf. Knivforbudet – straffeloven § 352a, 24. Visitasjon – politiloven § 7a, 26. Generelt om kriminalitetsutvikling som begrunnelse, 29. Saken gjelder kjæremål over lagmannsrettens avgjørelse om å nekte. Endring i straffeloven ved gjentatte grove forbrytelser. Jeg håper at mange med meg krever at straffeloven burde inneholde særlig streng straffelovgivning ved slike uhyrlige overgrep mot.

Dieselbil eiere anmelder staten. Det bemerkes at straffeloven § 352a er. Dette reguleres av straffeloven 352a herunder aktverdige formål. Seremonibål er for Sjamanistisk Forbund hellig.

Randi Grete Kalseth-Iversen For 3 år siden. Det kommer helt an på to ting, Øyvind, nemlig hvor du er, og hva du gjør.

Straffeloven § 352a

To av disse er tiltalt for overtredelse av straffelovens §186: For til. Fra samme tid oppheves straffeloven 22. Lagmannsretten skal under ankeforhandlingen settes med lagrette når det.

Dette gjelder likevel ikke: 1) i saker om overtredelse av straffelovens kapittel 8. Kapitel, Om betinget dom og om grunner til at straffen kan settes ned eller.