Sosiale forhold i norge på 1800tallet

Dette regnes som det moderne Norges. Norge ble løsrevet fra Danmark og. Levekårene var likevel i bedring i takt med den økonomiske framgangen. England importtollen på trelast.

Videre ble de hygieniske forholdene og helsestellet generelt bedre. Det gjorde at forholdene ble lagt til rette for at det kunne utvikle seg et sterkt. Denne modellen karakteriseres av likhet mellom sosiale klasser og at folk kan bevege. København var det kulturelle senteret i unionen, og nordmenn leste og skrev på dansk.

Hvilke virkninger hadde utviklingen for de sosiale forhold i denne perioden? Viktigere enn religion og politikk var likevel økonomiske og sosiale forhold. De sosiale forholdene som oppstod under industrialiseringen var ikke så bra. Hvordan sosiale og økonomiske kjennetegn overføres fra en.

Emner som forhold mellom kjønnene, kvinnenes rolle i samfunnet, sosiale forhold . Husmenn var i flertall i forhold til selvstendige gårdbrukere, men det var stor.

Sosiale forhold i norge på 1800tallet

Embetsmenn og handelsdrivende borgere utgjorde den sosiale og økonomiske eliten. Her vil vi se på de sosiale forskjellene i byen og hva slags levekår de. De fortvilede boligforhold. Hos Norges Dokumentarv finnes de viktigste dokumentene i norsk historie. Elin har fordypet seg i kvinnens sosiale forskjeller og de ulike.

Mens Jannicke har skrevet om kvinnenes posisjon i samfunnet i forhold til menn og ekteskap. I forhold til unionstiden med Danmark økte folketallet relativt sett dobbelt så. Veksten i Kristiania førte med seg sosiale problemer, og dette vekket bekymring. Jeg har valgt å undersøke to temaer eller forhold nærmere. De økonomiske forholdene for landet som helhet bedret seg. Kragerø var Norges største eksportør av is til Europa. Glatved i Drangedal beskriver de økonomiske og sosiale forholdene i sin årsberetning.

Det var for eksempel ikke akseptabelt for kvinner i de øvre sosiale lag å ta. Mennene, derimot, mistet mye av det ansvaret de før hadde hatt i forhold til «uekte barn». Denne virksomheten var likevel liten i forhold til trefordelingsindustrien. Fremstillinger av kultur og kulturelle forhold i nyere historisk litteratur. Sosiale forhold, Politiske forhold, Økonomiske forhold, Kulturelle forhold .