Rutine for arbeid i høyden

Arbeidsgiver skal ved planlegging og utførelse av arbeid i høyden vurdere risikoen slik. Dersom det ikke kan brukes kollektive verneinnretninger ved rutine – og. Instrukser, rutiner og retningslinjer i denne rutinehåndboken gjelder. Felles rutine for arbeid i høyden for bedrifter tilknyttet Mo Industripark. Arbeidsoperasjoner i oljeindustrien omhandler svært ofte arbeid i høyden.

Rutine for arbeid i høyden

Bakgrunn og regelverk for arbeid i høyden. Rutiner for oppbevaring, vedlikehold og kontroll. Rutine for daglig kontroll, rengjøring og lagring av PVU. Eksempler på arbeid i høyden kan være arbeid på tak og i stige, arbeid på dekker og i stillas, arbeid i personløfter (lift) og arbeid på spinkle underlag med fare.

Ledere skal påse hensiktsmessig tilrettelegging for sikring ved arbeid i høyden, for at nødvendig utstyr er tilgjengelig, og for. Som hovedregel skal personlig sikring (f. eks fallsele) benyttes kun hvor felles sikringstiltak ikke er mulig eller ikke er. Arbeid i høyden er arbeidsoperasjoner som kan medføre fall til lavere. Standard opplæring, rutiner og metoder. Innenfor det meste av olje- og gassindustri er arbeid i høyden svært. Kurs i fallsikring og arbeid i høyden : Forskrift om bruk av personlig. På tross av stadig bedre utsyr for tilkomst og sikring av arbeid i høyden . Kurs i farlig arbeid: Ledere av farlig arbeid skal kontrollere at HMS er godt.

Stillas skal være førstevalg som sikring. Ved alt arbeid i høyden skal det gjennomføres skriftlig sikker jobbanalyse (SJA) og det skal utarbeides plan for redning i. Bufret Arbeid med mulighet for fall til lavere nivå. Hvordan dette gjøres får du. Entreprenøren utarbeider HMS-plan for bergarbeid før oppstart. Dette er rutiner som kommer i tillegg til SJA, eller som et resultat av SJA. ARBEID I HØYDEN : Sikring av arbeid i høyden er det viktigste. Arbeidsgruppa som har arbeidet med sikkert arbeid i høyden har. Personløftere er utformet for å gi en trygg arbeidsplattform for midlertidig arbeid i høyden.

Likevel kan personløftere gi andre utfordringer og risikoer. Stige er ikke egnet utstyr for arbeid i høyden, kun for. Etabler rutiner for sortering og håndtering av avfall. Følge opp HMS tiltak i hht vurdering av risikofylt arbeid og tiltak beskrevet i vernerundeprotokoll.

Avfall skal sorteres og kastes i henhold til avfallsplan eller rutine.