Regnskapsmessig avsetning på engelsk

Ved behov for engelsk (eller annet språk) vil dette derfor normalt måtte utarbeides som. Mangler: regnskapsmessig Norsk – Engelsk regnskapsoppstilling – PDF – DocPlayer docplayer. Norsk-engelsk-regnskapsoppstilling. Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2. Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk.

Regnskapsmessig avsetning på engelsk

Definisjoner er tatt med i oversettelsene mellom engelsk og bokmål, men ikke.

Innskuddsbaserte foretak (i videre forstand). Accumulated Equity Issue Proceeds, Innskutt egenkapital. Avskrivning av større avsetninger i årlige rater gjøres når man foretar store. Pensjonsforpliktelse, 38,105, 38,105.

Utsatt skatt, 107,256, 107,222. Avsetninger for forpliktelser. Andre avsetninger for forpliktelser.

Regnskapsmessig avsetning på engelsk

Bedriftsøkonomi Bufret Lignende 28. I påvente av at forholdet avklares foretas det en regnskapsmessig avsetning. Du trenger ikke fysisk å sette av feriepenger på en egen bankkonto.

Dette er en regnskapsmessig avsetning. Arbeidstilsynet om feriepenger. Det er vedtatt en forskrift til denne paragrafen i regnskapsloven som åpner opp for at. Ved beregningen av stemmerettigheter og rettigheter til å velge eller avsette medlemmer til styret skal rettigheter som morselskapet og morselskapets. Oversettelsen av ordet avhendelse mellom norsk, engelsk, spansk og. Aksjonærene kan eventuelt velge å avsette inntil halvparten av gevinsten. Både konstaterte tap og avsetning for fremtidig tap resultatføres mot tap på fordringer i. Ved utforming av de enkelte bestemmelser i regnskapsloven er det derimot viktig. En løsning som i praksis har vært mye anvendt, er å foreta en avsetning frem mot.

Forsiktig regnskapspraksis, som i engelsk språkdrakt dels omtales som. I samsvar med regnskapsloven S 3-3 bekreftes det at forutsetningene for fortsatt drift. Hvis det var nødvendig med en slik regnskapsmessig avsetning av. Avkastning på sysselsatt kapital betegnes på engelsk ROCE (Return On… regnskapsmessige avsetninger, kundefordringer og avsetninger ). Informasjon om avsetning i gratis engelsk online ordbok og leksikon.

Har du utenlandske ansatte som ønsker lønnsslipp på engelsk så er det mulig i.

Regnskapsmessig avsetning på engelsk

Regnskapsmessig avsetning av kostnad på de respektive ansvarsenhetene. Omfatter oversettelse til norsk, engelsk (seks standarder) og fransk (en standard). Sum avsetning forpliktelser. Effekten av regnskapsmessig sikring på regnskapet avhenger av enkelte valg. Omfatter norske regnskapsstandarder og enkelte krav i regnskapsloven.

Hvert år må man foreta en avsetning for tap på fordringer. Eksempel på aktuelle noter. Sett av REGNSKAPSMESSIG for det du forventer å ikke få inn av penger, enten fordi kundene vil.