Ny straffelov endringer

På torsdag får Norge en ny straffelov. Her er fire av de viktigste endringene, pluss to endringer som høyesterettsdommer Magnus Matningsdal. Ny straffelov : – Voldtekt blir ikke lenger kalt «en forbrytelse». Med endringene i allmenngjøringsloven som trådte i kraft 1. Andre endringer kan få enhver til å løfte på øyenbrynet. Det kommer endringer i utlendingsloven, utlendingsforskriften og statsborgerloven som følge av ikrafttredelsen av ny straffelov.

Ny straffelov endringer

Regjering og Storting har behandlet ny straffelov i tre omganger: Ot. Totalt er det mellom 300 og 400 lovparagrafer som er endret. Forslag til endring i straffeloven § 62 om strafferammen ved konkurrens.

Disse medlemmer går derfor imot det fremsatte forslag til ny straffelov § 62. Endringer i politiregisterloven mv. Tilråding fra Justis- og beredskapsdepartementet 17. Gjennomgang av de viktigste endringene i straffelovens spesielle del. Over 300 lovparagrafer vil bli endret når den nye straffeloven trer i.

Ny straffelov endringer

Likestillings- og diskrimineringsombudet gir innspilll i en rekke høringsprosesser.

Her finner du høringsuttalelser. De er sortert etter grunnlag. Oppretting av opplysninger i Nytt i ny straffelov. Som det fremgår av forordet til boken Nytt i ny straffelov, er den basert på de forslag til endringer som fremgår av.

Synet på hva straff er og skal være har altså endret seg gjennom disse. Av andre endringer, kan det nevnes at det nå er blitt lovlig å stikke fra restaruant- eller. NY STRAFFELOV : Justisminister Anders Anundsen (Frp) og. Iverksettelse av ny straffelov – 1. Dagens straffelov ble vedtatt første. Loven har medført til dels betydelige endringer i skattebetalingsloven kap. I høringsnotatet bes det om forslag og anbefalinger til lov- og. Någjeldende straffelov er av 20. Straffeloven bygger på menneskerettighetene slik de kommer til uttrykk i. Foreslå endringer i tekst.

En betydelig andel av de endringer som foreslås er tilpasninger til den nye lovens bestemmelser eller dens systematikk og terminologi. Flertallet av endringene.

Ny straffelov endringer

Loven inneholder såpass store endringer at systemene ikke takler. På bakgrunn av denne avgjørelsen ble det foretatt en endring slik at bestemmelsen nå. De sentrale «rettspsykiatriske bestemmelsene» er i ny straffelov (strl.).

Den nye loven vil tidligst tre i kraft. Innføring av ny straffelov medfører ingen endring mht.