Nve faresoner

Kartlegging av fareområder er viktig for å trygge menneskeliv og materielle verdier. ELVIS hovedelv: Elvenettverk for. Det overordna statlige ansvaret for forvaltningsarbeid innen forebygging av skredulykker ble samlet i Olje og Energidepartementet og med NVE. Metode for kartlegging og klassifisering av faresoner, kvikkleire". Vedlegg 1: Innhold i rapport for utredning av områdestabilitet.

Nve faresoner

Skred- og Vassdragsavdelinga. Per i dag har NVE kartlagt flomsoner i til sammen 135 kommuner, Det er kartlagt faresoner for skred i bratt terreng for utvalgte områder i 50.

I forbindelse med NIFS-prosjektet har NVE og Statens vegvesen inngått. NVE vil at det skal vises til § 7-2 og §7-3 i TEK 10 når det gjelder krav til. NVEs regelverk skal vurdering av skredfare skje senest på. Når det gjelder ras- og skred var det i høringsutgaven lagt inn faresone for ras i. NVEs rolle som nasjonal myndighet for forebygging av flom- og.

Nve faresoner

NVE likevel mest opptatt av substansen ift flom- og. Rapport levert i mal utarbeidet av NVE. Dette produktet er et resultat av at NVE overtok det statlige forvaltningsansvaret for.

LETTARE: NVE vil gjera det lettare for kommunane å utnytta areal der. Faresoner for skred i bratt terreng. Einar Lyche (t.v) fra NVE og geofysiker Einar Dalsegg fra NGU ved. Prosedyre for utredning av aktsomhetsområder og faresoner. Med faresonekartene som NVE nå har fått utarbeidet, har kommunen et. NVE skal som høringspart bidra til at hensynet til vassdrag, flom. NVE anbefaler i tillegg at kartlagt faresone for flom i Glomma legges inn.

NVE ber Olje- og energidepartementet om mer penger til skredsikring. Revisjon av Kvikkleireveilederen, kartlegging av nye faresoner og kvikkleire på nett. Der dette er kartlagt skal disse brukes ved planlegging og søknad om tiltak. Utenfor registrerte faresoner og for alle områder under marin grense må. I dag krever det ikke spesiell godkjenning å utarbeide faresoner for skred og.

Nve faresoner

NVE utarbeidet veileder og retningslinjer, som. Både Oslo og Trondheim ligger midt i faresonen.

NVE frykter ikke nye, store ras i det utsatte området. Vi har fulgt NVE Veileder nr. Sikkerhet mot kvikkleireskred») kapittel 4. NVE streka under at faresoner skal avgrensast på plankartet slik dei er før ev. Revisjon av NVEs retningslinjer Beredskapsplanlegging og øvelser.

Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE ). Skjermdump av kartløysinga i GisLink som viser faresoner og.