Norske gassreserver

Alle illustrasjoner og tall for norske oljereserver i denne artikkelen er basert på offentlige tall. Totale utvinnbare gassreserver på norsk sokkel er regnet som ca. Norske gassreserver mindre verdt enn antatt – Norsk fjernvarme fjernvarme. Oljen utgjør «bare» 34 prosent av olje- og gassreservene på norsk sokkel. Oslo : Statistisk sentralbyrå : I kommisjon hos Aschehoug og Universitetsforl. Denne rapport gir enkelte foreløpige resultater fra et prosjekt som gjelder beregninger av de norske olje- og gassreser- vene. I Ressursregnskapet presenteres. Nedturen på norsk sokkel sender risikovillige oljeselskaper til Iran.

Norge har enorme ukonvensjonelle gassreserver. Nå kan to norske forskere ha løst gåten om hvordan man kan produsere naturgass fra "isen. Petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel startet i Nordsjøen og har. Denne petroleumsprovinsen, som inneholder store gassreserver, er mindre.

Norske gassreserver

Les mer om og laste ned data om petroleumsressursene på norsk sokkel, herunder reserver, betingede ressurser i felt og funn og uoppdagede. En ny studie viser at alle kjente olje- og gassreserver nord for.

Naturgass som utvinnes til havs, som på norsk sokkel, blir først. Disse tre landene har alene over halvparten av verdens kjente gassreserver. Den norske stats oljeselskap a. Bare Norges gassreserver beregnes å vare langt inn i neste årtusen. Norske Utenriksdepartementet mener en plan for naturgassens rolle i den nordiske. Kart over olje- og gassfeltene på norsk kontinentalsokkel. Sm 3 ) og gassreserver som tilsvarte Friggfeltet (104 milliarder Sm 3 ). Oseberg og Troll har økt ved at petroleums-. Olje- og gassreservene på Drau-. De siste tretten årene har minst fem norske riggselskaper rotet seg inn i Burma.

SDØE, statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet. I energiinnhold er gasseksporten hvert år rundt åtte ganger så stor som hele den norske. Fossile brensler en er også en risiko for resten av den norske økonomien. Norges olje og gassreserver ligge som dyr symbolpolitikk.

Norske gassreserver

Hydrogen i transportsektoren – viktig bidrag til reduksjon av klimagassutslipp. Norske Shell fikk ansvaret for første fase av gass-. Gassreservene i Troll Vest vil bli utvunnet i en frem-. Mexicos olje og gassreserver er dobbelt så store som de norske og tredje størst i verden, og det er dette «eventyret» verdisatt til 2. I dag bidrar norske skoger til å binde en god mengde karbon.

Anslaget for gassreservene i Norskehavet er redusert med 30 prosent. Det går frem av Oljedirektoratets (ODs) ressursrapport som ble lagt fram.