Norsk territorialfarvann kart

Sone som dekker havområdet fra kystlinjen og ut til territorialgrensen, 12 nm utenfor og parallelt med grunnlinjen. En kyststats suverenitet strekker seg fra. Norge som kyststat har rettigheter til ressurser i havet. Kartverket beregner grensene for de ulike områdene hvor Norge etter lover og forskrifter. Territorialfarvann er sjøområdene innenfor territorialgrensen, det vil si. I territorialfarvannet har Norge full suverenitet, mens fremmede fartøyer.

Norsk territorialfarvann kart

I nye, offisielle kart og i andre offisielle sammenhenger skal det hete. Sett sammen kart om hav og kyst fra Norske statlige virksomheter. BarentsWatch sin nye kartløsning er i ferd med å konfigureres. Norges territorialfarvann består av sjøterritoriet og de indre farvann. Spørsmålet om å utvide det norske sjøterritoriet fra 4 til 12 nautiske mil. Mangler: kart Havrettsspørsmål i nord – regjeringen. Det fremgår der at det nordligste punktet på norsk kontinentalsokkel antas å ligge ca.

Reglene får ikke anvendelse i norsk territorialfarvann ved Svalbard, Jan. Hovedlandet består av det norske fastlandet og alle øyer, holmer og skjær innenfor grunnlinjen.

Norsk territorialfarvann kart

Kartet over størrelse på industriområder i kommunene viser fastlandsgrensene. Forskriften gjelder i norsk territorialfarvann og i norsk økonomisk sone med de. Norsk rapporteringspliktig område er nærmere fremstilt i kart i forskriftens. Forsvaret ønsker ikke at aktører som kan utnytte detaljer i et kart til sin. Gruvedeponier har eksistert i Norge i flere hundre år. Spesielt i Hordaland og deler av Nord- Norge er kart.

I følge Statens strålevern har det vært en markert økning i antall søknader om å gå inn i norsk territorialfarvann med atomdrevne fartøyer. For øvrig er alle kartplotteprodusentene som har kontor i Norge blitt. Fastlands- Norge har 17,2 prosent vernet landareal og 3,1 prosent vernet sjøareal. Mayen i kart og lister fra Naturbase, og i kartet til Miljøstatus (under). Skulle teste seilbåt i Norge – havarerte i Skottland:. Innenfor norsk territorialfarvann er dybdedata fra Sjøkartverket med tettere. PRIMAR er et "joint venture" mellom den norske og den engelske stat. Se også vårt interaktive kart over Svalbard.

Norske rederier frykter konsekvensene når de forsvinner helt. Kart : Norsk Polarinstitutt. A, Norske territorialfarvann. Vurdering av rensekrav for fart i norsk territorialfarvann.

Norsk territorialfarvann kart

Det innfelte kartet over Svalbard i Figur 6 viser hvordan det estimerte.