Norsk sokkel definisjon

Kontinentalsokkelen for en kyststat, kalles ofte bare sokkelen, består av. Norges kontinentalsokkel, grense markert med rød stiplet linje. Beredskap" var i forskriften definert som følger: Alle tekniske, operasjonelle og. Historisk produksjon av olje, gass, NGL og kondensat på norsk sokkel per år, måned, felt og havområde. Definisjoner av naturgass. Produksjonsskip omfattes av denne definisjonen dersom de er ment å være. Forklaringene samsvarer dermed ikke alltid fullt ut med definisjoner i. Norsk oversettelse av sokkel. I denne delen presenteres alle felt og installasjoner for produksjon av petroleum på norsk kontinental- sokkel.

Felt er i denne sammenheng definert som alle. Stadig flere skip på norsk sokkel er registrert i andre land enn Norge. Det foreligger ingen norsk definisjon av begrepet «flerbruksfartøy».

Norsk sokkel definisjon

Fangst og lagring av CO2 (CCS) er et viktig verktøy for å redusere CO2-utslipp og for å nå de globale klimamålene slik de er definert i. Kostnadsnivået på norsk sokkel har de siste tre årene blitt betydelig. Hvordan Statoil organiserer sine aktiviteter på norsk sokkel, er interessant ut fra den.

En arbeidsprosess kan defineres som «a structured, measured set of. Flerbruksfatøy, som brukes til konstruksjons- og vedlikeholdsoppdrag på norsk sokkel, har en uklar definisjon som partene i næringen ikke er. Vi definerer aktiviteten på norsk sokkel som å være lik antall ansatte mot norsk sokkel. Vi har da definert totalproduktivitet som totalproduksjon. Det norske oljeselskaps prospekter er alle kartlagt på 3D seismikk.

APA på engelsk), en årlig lisensrunde i modne deler av norsk sokkel. Norge er i verdensklasse når det gjelder sikkerhetskultur og har en høy grad av teknologisk. Bruken av «flerbruksfartøy» på norsk sokkel. Dårlig tilgang til fullskala testing og pilotering på norsk sokkel svekker innovasjonen.

Den er definert som summen av de kvadrerte markedsandelen til de 50. Merverdiavgiftsloven gir selv ingen definisjon av petroleumsvirksomhet og. Begrensninger ved definisjon av et område.

Norsk sokkel definisjon

Setningseksempler med " sokkel ", oversettelse minne. Dagens regjering tar Norge baklengs inn i framtiden og styrer bevisst.

Denne utlysningen er en dramatisk utvidelse av letearealer på norsk sokkel, som går langt utover definisjonen av et modent område. Olje- og energidepartementet foreslår å lyse ut 61 blokker for utvinning av petroleum i 23. Få kunnskap om regelverket for elektriske anlegg om bord på offshoreinnretninger på norsk sokkel.