Normalisert kuldebroverdi

Når må du beregne normalisert kuldebroverdi ? For standardkonstruksjoner kan du bruke kuldebroverdier fra Sintef Byggforsk sitt Kuldebroatlas. Passivhusstandardene stiller minstekrav til normalisert kuldebroverdi. En bygnings normaliserte kuldebroverdi er summen av varmetap fra alle. Eksempel på beregning av normalisert kuldebroverdi. Resultatet viser at kravet til normalisert kuldebroverdi i dag er kunstig lavt for småhus, mens det for øvrige bygg er relativt lett å nå.

Normalisert kuldebroverdi

Beregning av kuldebroverdi er omtalt i Byggdetaljer 471.

Energitiltak for boligbygninger. Normalisert kuldebroverdi. Referansemål for U-verdi og Ψ-verdi: 26. Lekkasjetall n50 g) Forklar hvordan valg av energikilde påvirker energibehovet og behovet for levert. Teknisk forskrift skal normalisert kuldebroverdi ikke overstige. Pa trykkforskjell, ≤ 0,6, ≤ 0,6. NYHET: Lavere kuldebroverdier for vindusdetaljer og dekkeforkanter.

Normalisert kuldebroverdi

U-verdi i veggen, men også til lavere normalisert kuldebroverdi for bygget som helhet. Det er benyttet ytterligere reduksjon av kuldebroer på grunn av økt veggtykkelse. Total normalisert kuldebroverdi for bygget kan beregnes på grunnlag av. Golv på grunnen – kun konstr. TEK er satt for strengt i. De enkelttiltakene som ga størst utslag på beregningen var forbedring av lekkasjetall, normalisert kuldebroverdi og virkningsgrad for. U-verdien for kjellerveggen og gulv på grunn kommer over Passivhuskravet, men samlet sett kommer vi på en normalisert kuldebroverdi på.

I tillegg er det vist at passivhuskravene oppfylles med unntak av kravet til normalisert kuldebroverdi. B) Beregn varmetransportkoeffisienten og varmetapstallet for fasaden mot sør. Minimumskrav for passivhus iht. Av fuktmessige årsaker er det. Kravet vil for en idrettshall være svært upresist grunnet idrettshallens store volum sett. Kuldebroer rundt vinduer kan utgjøre en stor andel av normalisert kuldebroverdi for bygget. Dersom det velges ugunstige varmetekniske.

Bygningens normalisert kuldebroverdi brukes i en forenklet beregning, ref. Name field er kuldebro_normalisert. I tillegg stilles det krav til U-verdier, normalisert kuldebroverdi, temperatureffekt for varmegjenvinner og spesifikk vifteeffekt som dokumenteres etter NS.