Nedslagsfelt kart

Den enkle måte å sjekke ut et fagtema på er å gå til Kartkatalog fra NVE der du får tilgang til enkle "zoom inn og klikk" kart. Det lages kart som viser den prosentvise delen av arealet av nedbørfeltet som har en. Norsk Teknisk Museum – Photographer ÅSV Aluminium. Lavvann kan man få kart over nedslagsfelt og beregnet avrenning fra området. I tillegg finner du luftfartshindre, tilgjengelighetsdata og fastmerker. Lag dine egne kart, og del på din egen nettside.

Nedslagsfelt kart

Steilhet (måles i grader ut fra kart, bilder) Skredfaren er størst i heng mellom ca. Nedslagsfelt ( kart, egne observasjoner) Jo større nedslagsfeltet for et leheng.

Mangler: nedslagsfelt. Hjemmel: grunneierposisjon og vedtak hjemlet i friluftslovens § 15). Bufret Skrevet av: Frederic Bull-Tornøe. Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste) Målselva har et stort nedslagsfelt og drenerer store deler av indre Troms. Philadelphia school district kartet.

Han har gjort kartmålingar som viser at nedslagsfeltet er på ca.

Nedslagsfelt kart

Goksjø er en innsjø på ca 3 km² som grenser til Andebu, Larvik og Sandefjord i Vestfold. Vannverk inklusiv kilder og nedslagsfelt og vassdragsanlegg. Normalproduksjon: 5 GWh per år.

Installert effekt: 1,2 MW. Kart 5 – Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde a) Sikrings-, støy- og faresoner med angivelse av fareårsak eller miljørisiko (PBL § 11-8, ledd a). KLM Miljø AS har over 17 års erfaring, vårt nedslagsfelt er Oslo og Akershus samt Hedmark og Oppland. Et nedbørfelt (også kalt nedbørsfelt, avløpsfelt, tilsigsfelt, nedslagsfelt og vanntilførselsfelt) er hele landarealet som bidrar med vann til en. Rovdata, den nasjonale leverandøren av bestandstall, har gjort DNA-analyser av en hannjervs ekskrementer og avslører med det at han har. De aller fleste vassdragene i Fjell kommune er korte og har små nedslagsfelt. Data er anslått fra kart i målestokk 1:50. Tarvannets nedslagsfelt mellom Livold og Udland.

Vedlagt ligger eksisterende kart fra va-etaten, der grønn ledning er avløp og går ned til kum til. Det utbygde vassdraget består av ni fjellvann. Se kart over nedslagsfelt (PDF 7 MB). Planbestemmelser både på kart og som egen tekst. Steinsetvatnet og Fjellevatnet (sjå kart ). B: Kart og dokumenter som følger oversendelsen.

Berører planforslaget eksisterende drikkevannsforsyning og nedslagsfelt for denne, herunder forhold knyttet.

Nedslagsfelt kart

Vefsn kommune i Nordland fylke. Fustas nedslagsfelt opp til punkt avmerket på vedlagte kart :.