Nåverdi av kontantstrøm

Modellens formål er å estimere fremtidige kontantstrømmer for så å diskontere de ned til dagens. I denne videoen forklarer vi kort og enkelt hva kontantstrømmen til et investeringsprosjekrt er. Det blir gjort ved å diskontere fremtidige kontantstrømmer til dagens. Nåverdimetoden brukes til å se om en investering er lønnsom eller ikke.

Hvis vi bruker prosjektets kontantstrøm, skal avkastningskravet reflektere et veid gjennomsnitt av.

Nåverdi av kontantstrøm

Nåverdi kan beregnes ut fra flere kontantstrømmer. KS = kontantstrøm, R = diskonteringsrente, N = antall år inn i fremtiden. Eksempelvis 100 kroner utbetalt om 3 år, med avkastningskrav. Netto kontantstrøm er forskjellen mellom positiv kontantstrøm og negativ kontantstrøm . Bestemmer netto nåverdi ved bruk av kontantstrømmer som skjer med.

Med nåverdi tenker vi på pengenes verdi. Ut fra erfaring (så langt) er. Systematisert ser kontantstrømmen slik ut:.

Nåverdi av kontantstrøm

Hva er nåverdien av kontantstrømmen om diskonteringsrenten er r=8%? Slik tenker jeg, men jeg mistenker at det det er feil, da jeg ikke helt får. Forskuddsannuitet fra nåverdi.

Sluttverdi av forskuddsannuitet. Når en bruker rentekravet og neddiskonterer investeringens kontantstrøm til tidspunkt null, kommer en fram til investeringens nåverdi. Hvis nominell kontantstrøm Bruk nominell kapitalkostnad. Hva hvis renten er 5% og T = 7 år? Problemstillingen nå gjelder utledningen av uttrykk (3.16) i læreboken.

Finne prosjektets kontantstrøm (innbetalinger – utbetalinger for hver periode… Hva er differansen i kontantstrømmen verdt i dag ( nåverdien )? Fyll inn kontantstrøm for alle år. Avkastningskravet som gir en nåverdi lik null. Beregne sluttverdi og nåverdi ved hjelp av formel, rentetabell, kalkulator og regneark. En annuitet er en kontantstrøm med like beløp hver periode over hele. Felles målestokk: Alle beløp vurdert på samme tidspunkt.

En investering har en netto nåverdi (NPV) på 10 millioner. I Excel finnes funksjoner som nåverdi og netto nåverdi, men formelen for utregning av nåverdien av fremtidig kontantstrøm er relativt enkel. NÅVERDI ( nåverdi ): Brukes til å fastslå nåværende verdi på en serie kontantstrømmer (hva den er verdt i dag) gitt andre faktorer, som rentesats.

Nåverdi av kontantstrøm

Investeringskalkylering: nåverdi (NV) og sluttverdi (SV). Starten av perioden ( annuity due) Utgangen av perioden (ordinary annuity) En enkelt kontantstrøm.

La oss bruke følgende symboler: NPV.