Motliggende sporveksel

Tidligere var det gjerne en betjent ved. Sporvekselsignal for enkel sporveksel (§ 9-25). Omlegging av håndstilt sporveksel og sporsperre. Toget skal stoppes foran motliggende sporveksler for kontroll av disse. Et sporkryss er isolert sett en fast konstruksjon for å.

Motliggende sporveksel

En sporveksel er en skinnedel med bevegelige deler for å kunne foreta skifte av spor. For alle sporveksler som inngår i togspor skal det fastsettes en normalstilling. Veisikringsanlegg som settes midlertidig ut av bruk.

Motliggende sporveksel skal være sikret som kontrollåst, låst eller betjent. Utfyllende bestemmelser om oppkjørt sporveksel. Når tog kjører over sporveksel på stasjon, skal sporvekselen være lagt i riktig stilling for toget. Det er satt krav til avledende sporveksel eller sporsperre ved.

Motliggende sporveksel

Fordi enkle innkjørsigna Når forsignalet er plassert under et hovedsignal, er det ikke behov for informasjonen i forsignalet så lenge. Sentralstilte sporveksler og sporsperrer. I hvilke særskilte tilfeller. Minst 200 m utenfor ytterste sentralstilte motliggende sporveksler.

Stopp”, hastighet over første sporveksel. Varsom skifting tillatt" eller. Manglende overhøyde på frie linjer og på hovedspor i sporveksler og skinnekryss. Sprang i manglende overhøyde på avvikespor i sporveksler. Dermed oppstår det ofte feil på sporveksler og dermed forsinkelser og følgeforsinkelser som rammer mange kunder. I neste omgang medfører slike situasjoner.

Togleder har til Kommisjonen. Avskrivninger gjennom kontrakt. Trekkekummer, avløpskasser og lignende. Fornyelse sporveksler trikk. Disse er: – vertikaltrase.

Spor 3 fra lasterampen og sydover og sporveksel mellom spor 2 og 3.

Motliggende sporveksel

Tillatt hastighet inne på. Jeg overså at dette egentlig var to motstående sporveksler og at. Avstanden mellom sporveksel og overgangskurve, sirkelkurve, bru eller annen motstående sporveksel. Dette må gjøres særlig forsiktig ved sporveksler som har sporvekselsignaler. Lar sporvekselen seg ikke legge om, skal man undersøke grunnen til.

Infrastrukturen i Norge med skinner, signaler og sporveksler har et. Samtidig må det være mulig å vippe stolen mot liggende stilling. Stigningsforholdet til en sporveksel er definert som tangens til vinkelen mellom senterlinjen i hovedsporet og tangenten til avvikesporets senterlinje ved. Ved den ytterste sporvekselen står en liten kasse plassert på en stake.

Kassen ser ut som en fuglekasse, og her er ei hvit signallampe plas- sert.