Mønehøyde definisjon

Høydene måles vanligvis i forhold til gjennomsnittsnivået av det ferdig planerte. Begreper som brukes i søknadsprosess vedrørende høyde på bygg, riktig antall etasjer, sokkelhøyde, etasjehøyde, mønehøyde, gesimshøyde. Mønehøyde er høyde til skjæringen mellom to skrå takflater. Husk at et pulttak har to gesimser, en høy og en lav. OG – i det fleste tilfeller, regnes gesimshøyden ut fra gjennomsnittlig terreng rundt huset.

Mønehøyde definisjon

Planbestemmelser og Este kk. Gesims- og mønehøyde angis med kotetall eller i meter fra planert terreng. Bygninger med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter anses ikke som konsentrert småhusbebyggelse i følge. Fant 0 setninger matching frasen mønehøyde.

Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan. I søknad om tiltak skal gesims- og mønehøyder, samt høyder. Byggteknisk forskrift ( TEK10) har ingen definisjoner.

Mønehøyde definisjon

Fastsemng av gesims-‐ og mønehøyde.

Definisjonen av møne må også kunne. Fordi de først skal formulere en definisjon av hva et flatt tak faktisk er. Måling av bygningers høyde – Byggforskserien","rh":"byggforsk. Gesimshøyde: definisjon – ByggeBolig","rh":"byggebolig. Veileder – Beregningsregler – PDF","rh":"docplayer. Oslo-kommune-plan-og-bygningsetaten-veileder-beregningsregler. Rapporter et annet bilde Rapporter det støtende bildet.

Maksimal gesimshøyde 7,5 meter og maksimal mønehøyde 9,5. Maks tillatt mønehøyde er i bestemmelsene §3. At byggforskserien i sin definisjon av småhus bruker begrepet etasjetall, mens småhusplanen fastsetter bygge- høyden som gesims- og mønehøyde, jf. Plan- og bygningsloven inneholder ikke definisjoner av uttrykket. I forhåndskonferansen med arkitektene var kommunens foreløpige konklusjon at prosjektet måtte defineres som et hus med to etasjer. Utskiftning av utvendige bygningsdeler definert som fasadeendringer jf. Utdypende forklaringer og definisjoner. Utbyggingspotensialet er klart definert i reguleringsplanen.

Mønehøyde definisjon

Bygning med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan etter kapittel 11 eller 12. Vedtatt reguleringsplan for området har en slik definisjon av gesims- og mønehøyde :. Der oppstue tillates er maksimal mønehøyde på oppstue 6,5 meter og maksimal. Der det langs bekker og vassdrag ikke er definert hensynssone, jamfør hensynssone. Retningslinjene gjelder generelt for småhusbebyggelse, jf.

Hadsel kommune følger denne definisjonen og vil ikke tillate annen bruk av naust.