Mønehøyde 2 etasjer

Mønehøyde er høyde til skjæringen mellom to skrå takflater. Etasje er ikke noen presis angivelse av høyde, og kan ikke. Figur 2 -14 Bruksarealet for et plan eller en etasje er det arealet av planet som ligger. Enten må du ha gesimshøyde eller mønehøyde eller antall etasjer. Mulig kommunen med dette vil begrense til 2 etasjer ?

Mønehøyde 2 etasjer

Eiendommen ligger i LNF-område, og mønehøyden er fastsatt til 7m. Andre mener at gesimshøyde gjelder laveste side og mønehøyde. Indirekte sier vel maks 5. Begreper som brukes i søknadsprosess vedrørende høyde på bygg, riktig antall etasjer, sokkelhøyde, etasjehøyde, mønehøyde, gesimshøyde. Boligen kan oppføres i inntil 2 etasjer.

I skrånende terreng skal bebyggelsens gesimshøyde ikke overstige 3,5 m og mønehøyden skal ikke overstige 5,5 m fra. Antall soverom: 3 Antall bad: 2 Etasjer : 1 etasje.

Mønehøyde 2 etasjer

Denne anvisningen drøfter hvordan offentlig regelverk angir begrensning av bygningers. Anvisningen behandler også bruken av begrepet « etasje ». Tiltakshaver har søkt om å oppføre en tomannsbolig over to etasjer med flatt tak. Saken gjaldt oppføring av fritidsbolig på 2 etasjer med mønehøyde på 6 m. Vedtaket ble påklaget til fylkesmannen. For bebyggelse BKS er det tillatt med 2 etasjer. Når det står i reguleringsplanen: 2 etasjer pluss loft Som det som er lov. Er mønehøyde det heter ja:) Vi hadde i vår reg.

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (FS 1- 2 ). For enetasjes bygg tillates gesimshøyder inntil 3, 2 m og mønehøyder inntil 6,4 m over ferdig gulv 1. For toetasjes bygg tillates gesimshøyder inntil 5,5 m. Bebyggelsen kan oppføres il etasje. Bolig uten underetasje maks gesimshøyde 3,5 meter og mønehøyde 6 meter. Grad av utnytting: For områdene AAT1, AAT2, AAT3, AAT4 og AAT5 kan samlet. På område AAT4 skal maksimal mønehøyde ikke overstige 6 meter. Gesimshøyde skal være maks 9,0 m og største tillatte mønehøyde 13, 2 m over.

Mønehøyde 2 etasjer

Det kan bygges inntil 2 etasjer med maksimal mønehøyde på 10 meter og maksimal. Noen arealer skal ikke regnes som etasje, slik som mindre loft og mellometasjer, og kjeller som kun. Bolighus med flere boenheter kan føres opp i inntil 2 etasjer.

Største mønehøyde er 5 meter, målt fra planert terrengs.