Matrikkelnummer definisjon

For at hver enkelt eiendom skal ha et unikt nummer i hele landet, tilføyes også kommunenummeret før selve matrikkelnummeret. EAID_405E2D85_BCC4_40ab_98B1_580D61D. En anleggseiendom defineres som en bygning eller konstruksjon, eller et. Begrep og definisjoner : Teigareal: Beregnet areal i. Sum av alle "rene" teigarealer til aktuelt matrikkelnummer.

Matrikkelnummer definisjon

Definisjon : Areal av projisert. Ein kan spekulere i om bygårdane er eintydig definert med matrikkelnummer, og at bostedsnummeret er overflødig. Vidare kan ein spekulere i. Bokstav d til k omfatter ulike definisjoner i forbindelse med offisiell adresse. Hva har i tillegg programmene definert dette begrepet slik at dette kan overføres fra program til.

PROSENT AV EIENDOMMENE OVER 5 DEKAR. Entydig identifisering av matrikkelenhet innen kommune, definert i. MANGLER KLART DEFINERT EIER.

Matrikkelnummer definisjon

I dette vinduet skal du finne tabell n. Alt som tilhører samme eier i en kommune hører til samme landbrukseiendom uten hensyn til om den omfatter flere matrikkelnumre (grunneiendommer). Navn på mindre eiendom for fast bosetting.

Begrepet er ikke definert direkte i forurensningsloven eller tilhørende. Får et eget matrikkelnummer (gårds- og bruksnummer). Almenninger har også ofte bare ett matrikkelnummer. Punktet angis med geometritypen Punkt definert i SOSI, Punkt, 0. Enhetene er identifisert med eget matrikkelnummer, som består av gårdsnummer og bruksnummer, eventuelt med. Matrikkelenhetene er nærmere definert i §6. Hver matrikkelenhet identifiseres med et matrikkelnummer, og de fire første sifrene. Område defineres som et polygon definert ved et sett av punkter.

Nr som er helt eller delvis innenfor området. Statsbygg har definert følgende sett med "grunnleggende BIM-krav" som gjelder for alle BIM. Et komplett matrikkelnummer består av følgende. Tabellen "Arealstatistikk" viser arealtall for teiger som har klart definert eier (M eller F). Eiendommene er sortert etter matrikkelnummer. Som boligabonnement regnes bebodd eiendom, leilighet m.

Matrikkelnummer definisjon

Med leilighet menes selvstendig boenhet med. Tabellen "Jordregister" viser arealtall for teiger som har klart definert eier (M eller F). Andre tilknyttede matrikkelnummer registrert i matrikkelen?

Anleggseiendom skal ha matrikkelnummer med. Kan utløse behov for to matrikkelnummer på samme anlegg. Med registerbetegnelse menes eiendommens matrikkelnummer.