Lovdata straffeloven

Loven sondrer mellom forbrytelser, som er omtalt i straffelovens annen del og forseelser, som er omtalt i straffelovens. Sammen med frihetsstraff kan retten idømme bøtestraff. Dette gjelder selv om bøter ellers ikke er fastsatt som straff for lovovertredelsen. Selve lovspeilet til straffeloven finner du ved å klikke på Rettskilder i toppmenyen og deretter på Alfabetisk register under overskriften Lovspeil.

Ifølge straffelovens § 231 kan man straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år for « narkotikaovertredelse» for å ulovlig. Lov om straff ( straffeloven ) §§263- 265. Fant du det du lette etter? Straffelovens § 284 og § 285( lovdata.no). Lovdata et laboratorium for forskere. Digital presentasjon av lover. Medvirkning er også straffbart.

Kjøring i ruspåvirket tilstand. Med Bøder eller med Hefte eller Fængsel indtil 1 Aar straffes den som udsætter den almindelige Fred for Fare. Jeg lurte på, om det er mulig å søke på tekst i straffeloven ? Her er lovspeilet for straffeloven med utgangspunkt i gjeldende lov:. Alvorlige krenkelser kan medføre straff ( straffeloven § 267). Netthets handler om balansen mellom ytringsfrihet. Jeg er dermed klar over straffelovens kapittel 21 samt markedsføringslovens § 28 og. Det fremgår av straffeloven § 390 a at "Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred eller som. I disse bestemmelsene inngår tvangen som et middel til å oppnå.

I straffeloven paragraf 266 står det «plagsom opptreden», og det er viktig at du kan dokumentere til. Slik informasjon hører ikke hjemme i offentligheten, og kan fort rammes av straffelovens regler om privatlivskrenkelser. Skadeverk kalles ofte hærverk og er regulert i straffeloven § 291: ”§ 291. For skadeverk straffes den som rettstridig ødelegger, skader, gjør ubrukelig eller. Jeg måtte prøve og fant noe spennende i straffeloven ( lovdata.no): § 19.

Odd Storm-Paulsen har enda ikke innlatt seg på sosiale medier. REDEGJØRELSE FOR STRAFFELOVEN § 202A. IKT-systemer før man kan innføre den nye straffeloven. Brudd på dette kan straffes som uriktig forklaring etter straffeloven, og i inntil to års fengsel. Etter å ha fått et tips om anmeldelse av en annen venn, leste jeg meg litt opp og fant disse paragrafene fra norsk lovdata sine nettsider: § 246.

Det er straffbart å innføre eller utføre en vare utenom tollmyndighetenes kontroll ". Kjuus i sitt partiprogram representerte en krenkelse av straffeloven § 135a. I den norske straffeloven finnes det også paragrafer som angår både. Domfelte hevder her at han ikke kan dømmes for forbrytelse mot straffelovens § 86, fordi det etter hans oppfatning ikke var krigstilstand mellom Norge og.