Lovdata opplæringsloven

Opplæringslova gjeld for opplæringa. Så langt det er forsvarleg og nødvendig, kan departementet likevel gjere unntak frå føresegner i lova og forskrifter til lova. Departement, Kunnskapsdepartementet. Kapitlet gjeld heller ikkje for offentleg grunnskoleopplæring eller offentleg vidaregåande opplæring særskilt organisert for vaksne etter opplæringslova kapittel. Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-.

Lovdata opplæringsloven

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa ( opplæringslova ). Rett og plikt til grunnskoleopplæring. Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til ein offentleg grunnskoleopplæring i samsvar med denne lova og.

Opplysningene som skal med finner du i lovdata. Nyttige nettsider Her finner du linker til nyttige nettsider. Elevane sitt skolemiljø: Kapittelet presiserer at. Oppdaterte lover og forskrifter finnes på lovdata. Endringene og merknadene gjelder tilsvarende bestemmelser i opplæringsloven kapittel 4 om. Kapittel 9a i opplæringsloven om elevenes skolemiljø slår fast at. Alle lovene og forskriftene finn du på lovdata. I tillegg ble nå opplæringsloven utstyrt med en egen paragraf for fritak.

Eleven skal rette seg etter lover. Foredrag om lov og lovgrunnlag : Helen Bargel (fra Fylkesmannen i Sør- Trøndelag) 19. Organ for brukarmedverknad i skolen. Her finn du lenker til lover og forskrifter som gjeld for skule og opplæring. Internkontrollforskriften. Regjeringen har endret forskrift til opplæringsloven for å tydeliggjøre at både elevene og lærerne (skolen).

Slike friskoler er ikke underlagt opplæringsloven, men i noen få tilfeller henviser. Lovdata inneholder alle norske. At barn og unge i grunnskolealder. Barnehageloven finner du i sin helhet på lovdata. Håndbok i metode for tilsyn etter barnehageloven og opplæringsloven. Fortrinnsrett til et særskilt.

Lovdata opplæringsloven

Kravene i forskriften samsvarer med krav gitt i opplæringsloven kapittel 9A men. Alle timetall i rundskrivets tekst og. I Spesialundervisning, veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk. Kapittel 20 i forskrift til opplæringsloven ( lovdata ) omhandler.

Hjemmeundervisning er regulert av opplæringslova.