Levere tømmer

Kriterier for å levere tømmer til Viken Skog er at leveransen tilfredsstiller gjeldende produkt- og miljømessige kontraktsbetingelser, herunder Norsk PEFC eller. Normalt fylles industritomter og kaier opp med tømmer i februar, mars og april. Industrien aksepterer kapitalbinding i tømmerlager i vårmånedene fordi de vet at. Bjørkeskogen kommer eg til å lage ved av og selge det er greit, granskogen var eg tenkt til å levere til tømmer, men så er eg begyntt å lure på. Kapasiteten til landbrukstraktor og tømmerhenger 16 innlegg 4. Flere resultater fra gardsdrift. Under ligg det informasjon om hogst i eigen skog og levering av tømmer : Utdatert – sjå eigenhogst. Ole Kristian Nyhus i Øyfjell i Vinje reagerer på at han må kurses for å få lov til å levere tømmer fra egen skog. Ta kontakt med minst to kjøpere av tømmer for pristilbud.

Tømmeret videreselges til kjøpere som bidrar til sikker avsetning og. Glommen kjøper tømmer som tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende produkt- og. ALLSKOG gjennomfører miljøregistreringer i skog slik at eiendommen blir sertifisert og kan levere sertifisert tømmer. Miljøregistreringer i skog skal framskaffe.

Levere tømmer

Tømmer er hele trestammer eller stokker som er kappet i visse lengder alt etter. I diagrammene finner du årlig og månedlig avvirkning og tømmerpriser på rundvirke levert til skogindustrien. I linkene til høyre ligger årlig fylkesvis statistikk. Vedtømmeret leveres som ordinært tømmer kappet i lengder mellom 3,0 og 5,5 meter. Vi kan levere bjørk, annet løvtretømmer, tørrgran eller massevirke av furu. FORVOKST SMIE RUNDER 70 ÅR.

Tømmerpriser levert bilveg i Norge og Norden. Skogbruksplanlegging med miljøregistreringar (MIS) fører fram til miljøsertifisering som er en forutsetning for skogeieren for å få levere tømmer. Han sier at de må ta risikoen og levere tømmer for å sikre videre drift. Den risikoen er det Viken Skog som tar, og dersom Norske Skog går. Viken salgssjef Jon Gultvedt forklarer at andelslaget har forsøkt å stimulere til økt hogst gjennom prisoppgang. Skogen lever, gjelda brast. Nå gjelder det for skogeierne å selge tømmer og ellers holde seg langt, langt unna. EKSPORTERE TØMMER krever nye løsnin- ger, ny kompetanse.

For å hogge og levere tømmer, må. Kun gran sør for «Saltfjellet». Fordeling av skogressursene mellom kommuner. Hogstmodenhetsalder for tidlig, eller for seint?

Ikke mulig å levere tømmer til.