Krav til snuplass

GARASJEPLASSERING, OPPSTILLINGSPLASS OG SNUPLASS PÅ EGEN. For boligformål er krav om snuplass på egen grunn fastsatt i vedtekt til Plan-og. Kravet til antall biloppstillingsplasser gjelder pr. Det settes krav om snuplass på egen grunn dersom et eller flere av følgende.

Ved boligbygning med krav om heis, ved byggverk med krav om universell utforming og utearealer for allmennheten skal det være et. Krav til parkering på egen grunn utløses av tiltak som er.

Krav til snuplass

Snø og vann fra garasje, biloppstillingsplass og snuplass skal ikke renne ut på. Har kommunen hevd, når de har benyttet dette som snuplass i "alle" år, eller. De framsatte et krav i vinter, om at jeg måtte fjerne hindringer på.

Jeg må søke om ny avkjørsel fra vei. Og jeg må søke om bygging av garasjen. Denne veilederen er ikke nødvendigvis uttømmende når det gjelder krav som. Rundkjøring er å foretrekke. Eksakte krav til parkeringsplassenes utforming, snuplass . Krav for godkjenning vil være snuplass, kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle ett renovasjonskjøretøy.

Krav til snuplass

Om vinteren må vegen være brøytet og. N100 Veg- og gateutforming.

Myndighet til å fravike krav for riksveger gitt i denne vegnormalen. Ensidig busslomme for trafikk i begge retninger (envegskjørt) og snuplass for. Kravene til parkeringsplasser inkluderer beboere, arbeidstakere og. I enkelte kommuner er det pga. Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av. Plassering av ny garasje må ikke gå på bekostning av et slikt krav. Snuplass for rullestol diam. Kapittel 1: Overordnede krav og bestemmelser.

Ved bruk av sløyfe kan antall boenheter økes og krav til snuplass bortfaller. Er kravene til byggegrense langs veg oppfylt? Er det mulighet for snuplass for søppelbil og lignende ? Veiklasse 4: Sommerbilvei for tømmerbil med henger. Her er en nyttig link som presenterer kravene for å kunne bygge uten å søke:.

Du skal også vise at det er snuplass på egen grunn og eventuelt tegne inn. Det bør være snuplass på egen grunn. Dette kravet er knyttet til trafikksikkerhetshensyn og må ivaretas i forbindelse med oppføring av garasje. Her bør det foran setninga «Kommunen kan stille andre krav. Krav om utforming og lokalisering av bygg og.

Skissen nedenfor viser krav til dimensjoner for snuhammer for ulike dimensjonerende kjøretøy. Vågå kommune sett krav om at følgjande regelverk vert nytta ved nye anlegg.