Krav til avkjørsel fylkesvei

Myndighet: Samferdselsetaten godkjenner avkjørsel til kommunal veg med hjemmel i Veglova. Generelt: Når det i tillegg kreves. Har du planer om å bygge ved riks- eller fylkesveg ? Det vil bli stilt krav til utforming av avkjørselen etter vegnormalenes regler. Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra.

Krav til avkjørsel fylkesvei

Når det gjelder riksveg eller fylkesveg som holdes ved like av kommunen, kan. Søknad om avkjørsel fra riks- eller fylkesveg – Veglova § 40. Det er behov for en midlertidig avkjørsel for anleggstrafikk i. Siktkrav i avkjørsler angis som sikttrekanter. Skal du bygge eller endre en avkjørsel fra kommunal veg må du søke til.

Hvis ikke siktsoner er tegnet inn i reguleringsplanen, så gjelder følgende bestemmelser. Bestemmelsene gjelder både avkjørsler, kryss og svinger. Avkjørsel fra riksvei og fylkesvei skal godkjennes av.

Krav til avkjørsel fylkesvei

Du må ha avkjøringstillatelse fra Statens. Det stilles også krav til en minste svingradius avhengig av hvilken biltype som skal. Fastsetting av byggegrenser langs fylkesveg. Når avkjørselen er opparbeidet etter kravene, vil bruksløyve bli gitt av Statens. Gjelder det avkjørsel fra fylkesvei og riksvei, sender du søknad.

Dersom avkjørsel er vist på reguleringsplan er det ikke behov for å sende inn søknad. Statens vegvesens Håndbok 017 stiller krav til utforming av veger og gater. Retningslinjer og krav for utforming av avkjørsel gjelder. Ved anleggelse av nye avkjørsler eller utvidet bruk av eksisterende avkjørsler må det søkes om tillatelse til dette etter Veglovens bestemmelser. Krav-til-privat-avkjørsel. Bufret Lignende Tilknytning til fylkesveg skal godkjennes av Drammen kommune. Større avkjørsler skal ha byggegrenser og frisikt som for kryss.

Overordnede krav og målsettinger. Tillatelsen gjelder avkjørsel fra fylkesveg 138 til eiendommen gnr. Som heimel for vedtaket er det vist til. Avkjørsler omfatter strengt tatt også gangadkomst, ettersom slik adkomst.

Krav til avkjørsel fylkesvei

Frisikt ved kryss og avkjørsler på kommunale veier. Minste kravet til stikkrennediameter er 300 mm og lengde 8 meter etter normalen. I « krav til avkjørsel » utarbeidet av kommunalteknikk sier man at minimums bredde på avkjørsel skal være. Fylkesvei er det statens vegvesen.