Krav til antall parkeringsplasser

Krav til parkeringsplasser. Dispensasjon og krav til kompensasjon. Byrådet mener praktisering av de midlertidige kravene som foreslått i. Reklamasjoner over bredde på parkeringsplasser og trange. TEK17 stiller videre krav til konstruksjonssikkerhet og brannsikkerhet i garasjer. Uteareal for allmennheten skal ha tilstrekkelig antall parkeringsplasser for.

Andre virkemidler for å regulere dagens parkeringsplasser. Parkeringsnormer benyttes i bygge- og reguleringssaker for å avklare antallet. Normen foreslår en kraftig reduksjon i antallet parkeringsplasser. Også for nærings- og offentlige bygg er det nye krav til lademulighet. Dagens normer for boliger stiller krav til antall bilplasser per boenhet fordelt på ulike. Bygning med boenhet med krav om heis og byggverk med krav om universell utforming skal ha tilstrekkelig antall parkeringsplasser for forflytningshemmede. Dette gir et minimumsantall parkeringsplasser som må bygges for å få. Byggherrer i sentrum og i indre by kan etter søknad kjøpe seg helt eller delvis fri fra de krav til antall parkeringsplasser som følger av plan- og.

Der hvor garasjen alene tilfredsstiller kravet til parkeringsareal, skal det i.

Krav til antall parkeringsplasser

Parkeringsplasser som er tiltenkt et bestemt antall bruksenheter. I reguleringsplaner som definerer konkrete parkeringskrav, gjelder fortsatt disse. Andre tall i tabellen er faste (absolutte) krav til antall parkeringsplasser. Minstekrav til antall parkeringsplasser for sykkel er angitt for alle formål. Det anbefales at Kristiansand kommune innfører krav om.

Unntak fra krav om at p-plassene skal opparbeides på egen eiendom. Antall parkeringsplasser pr boenhet. Det skal sikres tilstrekkelig antall og egnede p-plasser for bevegelseshemmede. Byrådet la i januar fram forslag om midlertidig praktisering av krav til.

I dag er det ikke grenser for maksimalt antall parkeringsplasser. Har du noen gang irritert deg over små parkeringsplasser eller hatt. Og kanskje lurt på hvilke krav som gjelder til bredde og lengde for en. Kontor- og forretningsbygg: 1,0 plass pr. Lager- og industribygg: 1,0 plass pr.

Forus og Lura foreslo maksimumskrav og fastkrav ved innføring. Begrensing av antall nye parkeringsplasser samt. Alle byene har krav til antall sykkelparkeringsplasser både for bolig- og nærings- bebyggelse. Ved beregning av antall parkeringsplasser skal sluttantallet alltid rundes.

For 1- roms boenheter (hybler) som er tilknyttet vanlig boenhet, stilles det ikke krav til. Kravene til parkeringsplasser inkluderer beboere, arbeidstakere og. Tallene i tabellen er et minimumskrav. Søker (hjemmelshaver) har krav på tillatelse til å seksjonere en.