Konvensjon betydning

Her finner du 7 betydninger av ordet konvensjon. Du kan også legge til en definisjon av konvensjon selv. Finn synonymer til konvensjon og andre relaterte ord. Gratis norsk synonymordbok på nett. Traktat er en folkerettslig bindende avtale mellom to eller flere stater.

Konvensjon betydning

Andre navn for en traktat er konvensjon, overenskomst, avtale, charter, pakt og protokoll.

BK viktig instrument av stor betydning fordi. Omfatter alle alminnelig kjente menneskerettigheter, samlet i en konvensjon særskilt for barn. Norge har tiltrådt flere interna sjonale konvensjoner, erklæringer og avtaler som har betydning for rettstilstan den til etniske minoriteter og urfolk. ILO- konvensjonen omhandler urfolks rettigheter. Samer er et urfolk i Norge, og er dermed omfattet av denne konvensjonen. UNESCOs konvensjon for vern av verdens kultur- og naturarv.

Konvensjon betydning

I tillegg har disse konvensjonene betydning for kulturminnevernet:. Nordic Council of Ministers.

Den er siste gang tatt inn i. Internasjonale konvensjoner. Som også er oppmerksom på biologisk mangfolds betydning for den. Norge har inngått av betydning på utlendings- og statsborgerrettens område. Disse er alle grunnlagt på konvensjon. Det innebærer at det må stå en. Først har vi mening i betydningen synspunkt (engelsk opinion). Betydningen i norsk rett av FN-komiteenes uttalelser i individuelle klagesaker.

En konvensjon er juridisk bindende og reguleres av internasjonal rett. Bare unntaksvis bygger samnordisk lovgivning på en nordisk konvensjon som. FN- konvensjoner, vil det særlig være aktuelt å belyse hvilken betydning Høyesterett. Bare hvis det haster eller det gjelder en bestemmelse av mindre betydning, kan. FNs konvensjon om barnets rettigheter.

Konvensjon betydning

Barnekonvensjonen har betydning for barn og unge i. Konvensjoner kan i sin alminnelighet antas. For Norges vedkommende får bestemmelsene mindre betydning på grunn av.

Formålet med denne konvensjon er å sørge for at fiskere har anstendige. Det har vært et sentralt mål å få flest mulig stater til å slutte seg de forpliktende konvensjonene. I de tilfeller hvor språket er av stor betydning for at formålet med sosialhjelp og sosiale tjenester skal kunne oppnås, skal organet, så langt råd er, bruke et språk.