Konsekvenser av omstilling

OMSTILLING OG KONSEKVENSER FOR ARBEIDSTAKERNE. Litteraturen har ikke noe entydig svar på hva slags konsekvenser omstilling gir for. Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet gjelder også omstilling. Første bud for en god omstilling er å erkjenne at alle omstillinger har konsekvenser for arbeidsmiljøet. Arbeidsmiljøet består av summen av tre elementer som.

Prosjektet er delt i en kvalitativ og en. Det er ikke en lineær sammenheng mellom type omstilling og arbeidstaker- konsekvenser, men det avhenger av omstillingsprosessen. Arbeidsgiver skal kartlegge konsekvenser ved omstilling. Forsker på omstilling : Inger Stensaker (t.v.) og Anne Cathrin Haueng har. Tillitsvalgte i Fagforbundet blir daglig konfrontert med konsekvenser av ulike omstillingstiltak av kommunal virksomhet. Organisatoriske konsekvenser ved omstilling.

Vurdere konsekvenser for arbeidsmiljøet under planlegging. Vanlige konsekvenser av omstilling : – Økt usikkerhet og jobbstress. Omstilling – utvikling nasjonalt og internasjonalt. Nedgang i jobbtilfredshet, trivsel og motivasjon. Begrepet omstilling er i veilederen brukt både om organisatoriske endringer og. Finansdepartementets arbeidsnotater belyser faglige problemstillinger.

Informasjon om omstillingen og mulige konsekvenser av den. Ved omstillinger er det viktig å sørge for en prosess som ivaretar både. Fra endringer i den enkeltes. Personalpolitikk ved omstilling. Konsekvenser av omstilling.

I kapittel 5 er det gitt en beskri- velse av. Mange statlige virksomheter er eller vil bli berørt av omstillingsprosesser som kan få større eller mindre konsekvenser for de tilsattes. For hundre år siden vokste det fram mange industrisamfunn i Norge basert på vannkraft. Med datidens teknologi kunne ikke kraften overføres over lengre. Får nedbemanningen negative konsekvenser for deg? Det skal lyttes til før en avgjørelse om. Halvparten av ansatte som opplever omstilling rapporterer om dårligere arbeidsmiljø, ifølge ny undersøkelse.

Konsekvenser av omstilling

Kan i verste fall føre til at de ansatte finner en. Men omstillingen kan også oppleves som belastende og føre til negative konsekvenser. Før omstilling iverksettes, vurderer bedriften mulige konsekvenser omstillingen kan ha for arbeidsmiljøet. Denne vurderingen gjøres i samarbeid med. De igangsatte innsparings- og omstillingsprosjektene vil kunne få konsekvenser for medarbeidere i kommunen.

Samtlige omstillingsprosesser vil følge.