Kambrosiluriske bergarter

Kambrosilur, fellesbetegnelse for de geologiske periodene. Det gror godt på kambrosilur – bergartene, som vanligvis forvitrer lett og gir god. Berggrunnen viser seg å ha en klar regional fordeling idet bergarter fra. Store deler av Norge er dekt av de kambrosiluriske bergarter. Utenfor de nord-sør-gående. I dag er bare en fjerdedel dekket av kambrosiluriske bergarter.

Kambrosiluriske bergarter

Eksempel på sen kløv i kambrosiluriske bergarter.

Oslofeltets fossilførende bergarter. A) Knollekalk og skifer med gjennomgripende, slakt hellende kløv. Hvite, rombeaktige feltspatkrystaller flyter i en rød finkrystallin grunnmasse, en sjelden bergart som. Den geologiske epoken kalles kambrosilur og blir delt inn i kambrium, ordovicium og silur. Bergartene er svært like dem vi finner i Store Bergensbue.

I Grenland finnes bergarter fra flere viktige tidsepoker i Norges geologiske. Lokaliteten består av en kalkrygg som går i nord-sør-retning.

Kambrosiluriske bergarter

Kalkfuruskog preger toppen av kalkryggen. Begrepet ”grunnfjell” betegner bergarter som ble dannet i prekambrium. Sprett og sporadisk finner vi de kambrosiluriske bergartene i hele. Geologien i nedbørfeltet består i den nordlige delen av sparagmitter (skifrig sandsteiner) og fyllitter ( kambrosiluriske bergarter ). Slåttemyra) innen området med kambrosiluriske bergarter. Da ble de kambrosiluriske grønnsteinene på Karmøy beskrevet som deler av et ofiolittkompleks.

Over disse ligger sedimentære bergarter fra kambro-silurisk tid som en gang ble. Trondheimsfeltet som består av rike kambrosiluriske bergarter. Store løsmasser i form av elvesedimenter og morener dekker mesteparten av området. Dovre nasjonalpark har næringsrike kambrosiluriske bergarter som forvitrer lett og skaper godt jordsmonn. Dette gir seg positive utslag på floraen. I Sverige finns en del områden med sådana här bergarter.

R, Beltet med kambrosiluriske bergarter som er igjen i Norge ender opp i Finnmark og starter i dette fylket. G, Gneis og andre metamorfe bergarter dominerte. Josvatn-Nedrefoss) av eokambriske gneis- bergarter og i øvre deler av grunnfjells- gneisbergarter. Stedegne bergarter, yngre enn grunnfjellet, 3. Alt for omkring hundre år siden var den « kambrosiluriske » lagrekke i.