Infiltrasjonsanlegg

I et infiltrasjonsanlegg renses vannet når det trenger ned i grunnen og ned til grunnvannet. Vannet filtreres gjennom jordmasser der. Ut fra hygieniske og forurensningsmessige betraktninger vil. Fordelingslag med vasket pukk eller Leca og manifold (75 –110 mm). Hva er levetiden til infiltrasjonsanlegg for avløpsvann, og hvordan evaluere dette ? Gro Eggenog Esther Bloemer begge ansatt. Beskrivelse av infiltrasjonsanlegg. Grunt infiltrasjonsanlegg for gråvann fra fritidsbolig med høy standard. Grunnundersøkelser som grunnlag for valg av løsning.

Dimensjonering av infiltrasjonsanlegg. Bygging av infiltrasjonsanlegg og krav til dokumentasjon. Drift og vedlikehold av renseanlegg.

Infiltrasjonsanlegg

Etablering av et infiltrasjonsanlegg krever normalt en grunnundersøkelse for å fastlegge de stedlige massers hydrauliske egenskaper og infiltrasjonskapasitet. Finnes det ikke noe egnet elveløp, eller grøft i nærheten som kan brukes til å bortlede det rensede avløpsvannet? I så fall kan myndighetene kreve at det.

For at prosjekterende har nødvendig informasjon, må det graves. Er ditt avløp grønt, gult eller rødt? Vet du om ditt avløpsanlegg fungerer godt, om det trenger vedlikehold eller må byttes ut? Lukkede infiltrasjonsanlegg (og jordhauginfiltrasjonsanlegg). Vi hjelper deg med anbud på infiltrasjonsanlegg. Anbudstorget setter deg i kontakt med lokale leverandører. Ane Christensen Tange, Løten kommune. Grunnlag for vurdering av søknad om infiltrasjonsanlegg – hva er viktig, og hvorfor?

Infiltrasjonsløsning for vanntoaletter med biomottak. Godkjent av Direktoratet For Byggkvalitet for å utføre tester av grunnforhold og prosjektere infiltrasjonsanlegg. Utslipp av kloakk og gråvann er. Vi anbefaler å benytte søknadsskjema på våre hjemmesider under selvbetjening:. Minirenseanlegg, infiltrasjonsanlegg, utslippstillatelse.

Eier du bolighus, hytte, turistbedrift eller lignende som ikke er tilknyttet, eller kan tilknyttes, offentlig. Ved dimensjonering av infiltrasjonsanlegg med infiltrasjonskammer anbefaler VA -systemer AS en reduksjon av grøftelengde på inntil 30% i forhold til standard. Er avløpet ditt grønt, gult eller raudt? Veit du om avløpsanlegget ditt funger- er godt, om det treng vedlikehald eller må bytast ut?

Prata med komunen og di anbefalte meg nytt infiltrasjonsanlegg med pumpe som støtbelaster.