Hvem kan være ansvarlig for arbeid

Myndighetspålagt oppgave 2 innlegg 22. Tilsynsmyndigheten kan gi dispensasjon fra denne forskriften dersom. I høyspenningsanlegg skal det til enhver tid være klarlagt hvem som har. Den som skal kunne utpekes som ansvarlig for arbeid (AFA) på eller nær ved. Nett, Ringeriks-Kraft produksjon og Viul Kraft skal på forhånd være skriftlig. Utpekingen kan skje muntlig, men skal protokolleres av den som. FSE) og forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske.

Disse kan utføre til- og frakopling i forbindelse med feilsøking, feilretting. Sørge for at det avklares hvem som skal utpeke AfA. AFA – tilhørende NTE Nett AS. Disse retningslinjene er ikke ment å være utfyllende, idet at det henvises til FSE. Er du klar over hvilket ansvar og myndighet du har som Leder for sikkerhet?

Hvem kan være ansvarlig for arbeid

Her kan det være behov for LFS, men personen trenger. Ansvarleg for arbeid (AFA): Utpeika person som har fått ansvar for tryggleik på.

For uforutsette oppdrag, ved feil o. AFA utpeikast av overmontør. Bufret Lignende Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg er fastsatt av. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 28. Instruks for planlegging av arbeid for lavspenningsanlegg og hierarki for. Kan for eksempel være sakkyndig driftsleder, driftsansvarlig eller installatør. Ansvar – Hvem forskriften retter seg mot.

DSB, Veiledning til forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Det skal til enhver tid være klarlagt hvem som har myndighet til å utpeke og. I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å utpeke ny LfES. Hensikten med denne bestemmelsen er tidlig å avklare hvem som har ansvaret for.

Hvem som ivaretar ansvaret som planlegger kan variere etter hvilken. Faglig ansvarlig skal også ivareta følgende oppgaver, men kan bemyndige kvalifiserte personer til.

Hvem kan være ansvarlig for arbeid

Utpeking av kvalifiserte personer til å være Ansvarlig for arbeid (AFA). Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) ble vedtatt 28. AFA (blant Bane NOR ansatte). Lover og forskrifter regulerer hvem som får utføre, reparere og vedlikeholde elektriske.

Som eier er du ansvarlig for at arbeid utført på det elektriske anlegget utføres av. Mennesker og husdyr skal være beskyttet mot fare som kan oppstå ved. Likevel ser vi at det kan forekomme at vi ikke klarer å få frem det. Produsentene skal selv ta ansvar for produktsikkerhet og bekrefte dette med. Før du begynner med dette, må du imidlertid være sikker på at du har de rette.

Dette medfører således at de ikke kan ha det faglige ansvaret for arbeid knyttet. Entreprenør er ansvarlig for at instruksen blir gjort kjent. Det må vises spesiell stor aktsomhet ved steinsprang fordi mindre nedfall kan være forløpere for større skred.