Hvem har gjerdeplikt

Eg vil her gi ei kort oversikt over eksisterande reglar om gjerdeplikt, særleg lov. Hovedregelen er at alle har rett til å sette opp gjerde mot naboen. For at det skal foreligge gjerdeplikt ved oppsett av et nytt gjerde, må to betingelser være. Etter lovens § 6 har man rett til å ha gjerde mot naboeiendom hvis man. Hvis det er gjerde fra før av og det foreligger gjerdeplikt, må gjerdet.

Hvem skal betale for inngjerding mot min eiendom?

Hvem har gjerdeplikt

Av lovens § 7 fremgår det at dere har felles gjerdeplikt dersom gjerde er til nytte for. Har ikke bønder automatisk gjerdeplikt ? Men synes det er greit å vite hvem som har rett. Vi har også gjerdeplikt i skjøtet pga evt. Gjerdeplikt, den plikt som påhviler en grunneier til alene eller sammen. Plan- og bygningsloven § 28-4 har også regler om gjerdeplikt mot veg.

Saueeieren har kanskje 100 sau og ser ikke ut til å ta ansvar for disse. Hvilke retter har vi når vi nå har oppfyllt gjerdeplikten og hvilke plikter.

Hvem har gjerdeplikt

Ammekuer og gjerde problematikk 23 innlegg 2. Flere resultater fra gardsdrift. Har naboen i tillegg stor nytte av gjerde, kan du også kreve at dere deler regningen.

Det er ingen slik gjerdeplikt for hytter. Som begrunnelse for å kunne pålegge gjerdeplikt, har rettferdighetshensyn vært. Hva menes med ”utmark” og ”naboeiendom”, og hvem kan pålegges. Men hvilke rettigheter og plikter har naboer når det gjelder selve gjerdet?

Og i enkelte tilfeller har man gjerdeplikt. Sjekk grunnboken til naboen og din eiendom. Kanskje står det noe i dem om hvem av dere som har gjerdeplikt. Eit gardsbruk har oftast gjerdeplikt for ulike gjerdestrekk, noko du må få oversikt over ved overtaking.

Ein kan vere pålagd gjerdeplikt. Det finnes utallige regler om gjerder. Offentligrettslige regler og privatrettslige regler. Regler om gjerdeplikt og om.

Dei fleste gardar har gjerdeplikt. Mange lover, hovedlova gjerdeloven (Lov om grannegjerde).

Hvem har gjerdeplikt

Gjerdeskipnad mellom eigedommar står ved. Hvem har hvor stor beiterett hvor”.

De mener det er eierne på Straumhaug som har gjerdeplikten for boligfeltet på. Heime på garden har alle gjerdeplikt mot for eksempel sør, så alle må sjølv. Eller ennå værre, skal unger kunne spasere. Visste du at det finnes en egen lov om gjerde mellom naboer?