Hva går frelseshistorien ut på

Ifølge den kristne frelseshistorien har Gud skapt allting godt. Hva annet enn "etiske modeller" er de to opptatt av? Oppgave: Gjør rede for den kristne frelseshistorien. FRELSESHISTORIEN Aktuelle spørsmål. Hva er mest sentralt innenfor de fire hendelsene? Og når han kommer, har han sine engler med seg, og "når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra.

Hva går frelseshistorien ut på

Frelseshistorien innleder med at Gud skaper en god verden. Forklar hva som ligger i den kristne troen på at.

Ved Jesu fødsel er det ifølge de kristne Gud selv som går inn i. Fag: Religion og etikk for vg3. Vel, det vi vet om hva Gud mente om noe som helst før Jesus, er jo. Vi vil finne ut hva som går igjen i hvert konkrete uttrykk for religion. Her skal vi se nærmere på frelseshistorien slik den er framstilt i Bibelen.

De som døpes går inn i ett kristne liv i den norske kirke og må leve.

Hva går frelseshistorien ut på

Ikke så imponerende, det ser rett å slett ut som du ikke vet hva du skriver om. Når kristen tro gir seg ut for å være svaret på menneskets dypeste spørsmål, bør. I Dagen i går uttrykte de to håp om å bidra til en mer informert. Det har ingen betydning hva mennesker kan anse som berettiget eller uberettiget, endog ikke.

Den Hellige Skrift bevitner, og som vi med ett ord kan kalle frelseshistorien. Alt som går ut over de forutsetninger (aksiomer) som gjelder for. En ny epoke i frelseshistorien. Noah får beskjed om å gå ut av Arken med alle sine. Paulus skriver om menighetens tid. Hva som er kristen atferd er ikke et entydig begrep, da svaret er avhengig av. Den ble brukt i forbindelse med dåpen, og går i sin opprinnelige form tilbake til. Lutheranerne hadde gått ut og definert kirken som.

Løftet om et konkret landområde til Israel har gått ut på dato og blitt erstattet av en universell. Hva med Israels folk i den nye pakts tid? Til alle oss som en gang trodde på Gud, hvorfor tok det slutt, og hva føler vi egentlig rundt det? Det fikk meg til å tenke på det hvordan det er å gå vekk fra troen. Den store fortellingen i Bibelen er frelseshistorien.

Hva går frelseshistorien ut på

Arbeidet skal munne ut i en. Gjøre rede for de mest sentrale hendelsene og temaene i teksten og forklare hva. Der faget går over flere år, er det bare standpunktvurdering fra det øverste. Men i Bibelen blir det sagt noe om hvordan det vil gå med kirken og. GT og NT fordi det er den samme frelseshistorie som fortsetter i NT. Alle får lese Bibelen på sin måte og finne ut hva som har autorite for den enkelte.

Selv for et rettskaffent menneske vil vel neppe noen gå i døden. Frelsen gjelder livet ut, dersom en bevarer troen i sitt hjerte. Hva forteller disse tekstene om hva Gud ville oppnå med den pakten han hadde sluttet med Abraham? Nådepakten med Abraham er grunnleggende for hele frelseshistorien.

Bibelens store fortelling, frelseshistorien, ut fra sentrale temaer som skapelse, syndefall. Men hun ville ikke gå ut med meg. Drøfte hva Jesu død og oppstandelse betyr for enkeltmenneskers håp om frelse.