Hva er plan og bygningsloven

Plan- og bygningsloven er sentral for all arealforvaltning og. Loven er såkalt sektorovergripende. I tillegg til bruk av plan- og bygningsloven, forutsetter det at alle sektorer. Hva som skal konsekvensutredes og hva en konsekvensvurdering skal omfatte. Hva er planpolitikken på området?

Hva er plan og bygningsloven

Den er en sektorovergripende lov som legger opp til et system for. Planlegging etter plan- og bygningsloven er omtalt i modul 3. I lovkommentaren er det også beskrevet hva som ligger i aktiv medvirkning:. Lov om planlegging og byggesaksbehandling ( plan- og bygningsloven ). Hovedregelen og unntakene viser hva. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer etter folkehelseloven § 5 er et viktig grunnlag for. Veiledningsmateriell for planlegging. Planmyndigheter og plannivåer.

Hva er plan og bygningsloven

Hva skal behandles etter hvilken lov?

Om vilkår til dispensasjoner. Et mål med plan- og bygningsloven er at planlegging skal utgjøre en arena for. Kommunale planstrategier hva og hvordan? Seksjon for arealpolitikk og planforvaltning Miljøverndepartementet. Innstramningene i plan- og bygningsloven til tross: statistikken fra Statistisk sentralbyrå viser at antall dispensasjoner har økt de siste ti årene.

Dispensasjon innebærer at bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven fravikes i en konkret sak. Prosjektet har gått galt – hva nå? Utarbeidelse av regional planstrategi vil forplikte aktørene i den regionale utviklingen til å ta stilling til hva som er de viktigste utfordringene i regionen. Hva kjennetegner planlegging?

En plan skisserer en løsning på en utfordring. Dette mener FrP om plan- og bygningsloven. Ja til forenkling av plan- og bygningsloven ! Les mer om hva Fremskrittspartiet mener om frihet. Opp til kommunene å definere hva dette betyr i praksis.

Plansystemet i Pbl: en felles arena! Samordning» – hva innebærer det? Trenger du kunnskap om plan- og bygningsloven ? Finn kurs i plan- og bygningsloven en rekke steder i landet på Kursguiden. Kulturminneloven og plan- og bygningsloven. Foto: Telemark fylkeskommune.

Det vises i proposisjonen til at plan- og bygningsloven § 20-1 i dag er utformet på en måte som i enkelte tilfeller har gitt. Ny plan- og bygningslov § 20-1 angir virkeområdet, mens ny § 20-2 angir søknadsplikten for tiltak. Sterkere miljøforankring av plan- og bygningsloven. For å kartlegge hva som omfattes og ikke av landbruksbegrepet i plan- og bygningsloven, vil loven selv så sentralt.

Det som ellers kjennetegner utbyggingsavtaler, er at kommunen bruker sin rolle som planmyndighet etter plan- og bygningsloven som.