Grad av utnytting

Dette er de viktigste endringene. Med hjemmel i plan- og bygningsloven. Veiledningen « Grad av utny ng» innleder med en kort oversikt over de. Formålet er å regulere bygningers volum over terreng og bygningers totale areal sett i forhold til behovet for uteoppholdsareal, belastning på infrastruktur og.

Begrepet grad av utnytting er knyttet til et.

Grad av utnytting

Direktoratet for byggkvalitet har laget en veiviser for å hjelper deg å finne ut hvor mye du kan bygge på tomten din. En reguleringsplan kan eksempelvis kreve at grad av utnytting av din eiendom bestemmes av regel om bebygd areal (BYA). Eller, reguleringsplanen kan kreve.

Om det står noe om tillatt grad av utnytting i reguleringsplan eller kommuneplan. Tilgang: Tilgang for alle. Grad av utnytting og måleregler Temaveilederen Grad av utnytting er utarbeidet i. Planavdelingen, Innherred samkommune.

Grad av utnytting

Det blir stadig høyere krav til utnytting av arealer, og her får du svar på de vanligste spørsmålene om grad av utnytting. Hva er gesimshøyde og hvordan måles.

Forvaltningsutvalet gir i medhald av § 19-2 i plan- og bygningslova dispensasjon frå reguleringsplanen for Nornes til å auka grad av utnytting, U-grad til 0,27. Grensepunkter (gitt med koordinater) går her til midt vei. Er du usikker på hvordan du beregner utnyttelsen? Da bør du kontakte private. Lesja kommunestyre har i møte 10. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har den 20.

Sett inn saksopplysninger under denne linja ↓. Sammendrag: Reguleringsplanen for Haneknemoen § 2. Nabohensyn er underordnet som begrunnelse for reguleringsbestemmelsen om grad av utnytting, og nabohensyn må i større grad anses. Departementet har i dag gitt ut den 4. Prosent bebygd areal (%-BYA). Avvik fra § 70 må fastsettes i plan. At tomtens tillatte grad av utnytting ikke overstiges.

Grad av utnytting

Mange tomter er fullt utnyttet og da kan det heller ikke oppføres fritatt-tiltak (bod). Der annet ikke fremgår skal. Takvinkel kan vera 0-45 grader. Det kan tillatas ark og oppbygg som bryt. Sentrumsplanen mangler derfor.

Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad opprettholdes innenfor areal avsatt til. Maksimalt tillatt grad av utnytting er BYA=30 %. I foreliggende planforslag er %-BYA satt til. Områderegulering for Kilen øst og Kilen sørvest. Tilleggspplysninger om areal på ny bebyggelse.

Det forutsettes imidlertid at grad av utnytting og type bebyggelse er tilpasset.