Gjerdeplikt utmark

Eg vil her gi ei kort oversikt over eksisterande reglar om gjerdeplikt, særleg lov om. For at det skal foreligge gjerdeplikt ved oppsett av et nytt gjerde, må to. Som nevnt har en utmarkseier ikke plikt til å holde gjerde mot hyttetomt i utmark. Eit gardsbruk har oftast gjerdeplikt for ulike gjerdestrekk, noko du må få. Som grunneigar har ein rett til å nytte beite i utmark der ein er eigar eller har beiterett.

Gjerdeplikt utmark

Dei fleste gardar har gjerdeplikt. Mange lover, hovedlova gjerdeloven (Lov om grannegjerde). Gjerdeskipnad mellom eigedommar står ved. Utmarkseier har aldri gjerdeplikt mot hyttetomt i utmark. Begrunnelse: For å hindre at beitebrukerne skal risikere å bli påført så store kostnader at utmarksbeite. Kort historisk tilbakeblikk. Litt generelt om gjerderett og gjerdeplikt.

Gjerdeplikt utmark

Organisering av ny beitebruk i utmarka.

Med eksempler fra 2 konkrete områder i Vingelen. Et slikt gjerde oppsatt i utmark kan for eksempel være utført av stein, bestå. Hvis det er gjerde fra før av og det foreligger gjerdeplikt, må gjerdet ikke. En utmarkseier har ikke plikt til å holde gjerde mot hyttetomt i utmark. Men da fikk jeg til svar at han hadde ikke gjerdeplikt ! Da kommer jeg til spørsmålet. Har ikke bønder automatisk gjerdeplikt ? Regelverket for regulering av utmark.

Brukes for å unngå gjerdeplikten ? Hovedregel: Det foreligger gjerdeplikt i de tilfeller der det er beitedyr på en side av. Mot hyttetuft i utmark har utmarkeigaren ingen skyldnad til å halda gjerde. Kanskje står det noe i dem om hvem av dere som har gjerdeplikt. Det finnes utallige regler om gjerder. Offentligrettslige regler og privatrettslige regler. Regler om gjerdeplikt og om.

Gjerdeplikt utmark

Driver med melkebruk og sliter med sau på innmarken.

Gjerdet vårt er nok dårlig, men nå idag er det satt opp nytt gjerde slik at dette er i orden. Ofte kan pålagde gjerdeplikter følast urimelege. Bruken av eigedomane har endra seg, og det er kanskje andre som har nytte av gjerdet i. I utgangspunktet har alle gardsbruk gjerdeplikt mot utmark anten det er husdyr på bruket eller ikkje. Norges Bondelag er godt fornøyd med lagmannsrettens kjennelse, som bekrefter at gjerdeplikten gjelder både beiteområder i utmark, tettbebygde strøk, dyrket.

Gjerdeplikta gjeld også om bruket er fråflytta eller at. Heime på garden har alle gjerdeplikt mot for eksempel sør, så alle må. At det er min plikt å gjerde dyr UTE på utmark, mens det er bonden sitt.