Gjerdeplikt innmark

Eg vil her gi ei kort oversikt over eksisterande reglar om gjerdeplikt, særleg. For at det skal foreligge gjerdeplikt ved oppsett av et nytt gjerde, må to betingelser være oppfylt. For det første må gjerdet være til nytte for begge grunneierne. Eit gardsbruk har oftast gjerdeplikt for ulike gjerdestrekk, noko du må få. Dei fleste gardar har gjerdeplikt.

Gjerdeplikt innmark

Mange lover, hovedlova gjerdeloven (Lov om grannegjerde). Men da fikk jeg til svar at han hadde ikke gjerdeplikt ! Da kommer jeg til spørsmålet.

Har ikke bønder automatisk gjerdeplikt ? Han dekker seg bak gjerdeplikten og sier at vi ikke skal klage når gjerdene er. I ett tilfelle samlet vi inn sauene som kom på innmarka vår og. Okse på beite 12 innlegg 24.

Gjerdeplikt innmark

Ammekuer og gjerde problematikk 23 innlegg 2. Flere resultater fra gardsdrift. Historia – beiterett, gjerdeplikt. Utmarkseier har aldri gjerdeplikt mot hyttetomt i utmark.

Begrunnelse: For å hindre at. Det finnes utallige regler om gjerder. Offentligrettslige regler og privatrettslige regler. Regler om gjerdeplikt og om.

Dernest vil det bli avgrenset mot gjerdehold mellom innmark og. Kanskje står det noe i dem om hvem av dere som har gjerdeplikt. Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. Gamle gjerder er forfalt og beitedyr kommer inn på innmark og boligtomter.

Gjerdeplikta er i utgangspunktet likt fordelt mellom naboane. Fylkesmannen tar til orde for å gi grunneieren gjerdeplikt overalt der det beiter. Heime på garden har alle gjerdeplikt mot for eksempel sør, så alle må. Den gjeld ikkje for ein del nye gjerde, til dømes sperregjerde.

Gjerdeplikt innmark

For å krevje eit gjerde oppsett eller reparert etter gjerdelova føreset det.

Det er imidlertid ikke like gledelig å finne disse dyrene i innmark, noe som er en. Grunneiere med gjerdeplikt mot utmark kan ikke legge ned eller slutte å. Open post: Ernst Veum viste til problem med at mange grunneigarar ikkje ivaretek si gjerdeplikt mellom innmark og utmark. Modum Kulturhus på møte om beiterett og gjerdeplikt. Og det er derfor viktig at grunneiere som har innmark som grenser til utmark. Har du spørsmål om utmarksgjerde og gjerdeplikt ? Gjerding, beiterett og gjerdeplikt. Arrangør: Landbrukskontoret i. Hvis det er gjerdeplikt er utgangspunktet at kostnadene deles likt mellom naboene. Naboeiendom i lovens forstand. Eiendommer med ulike eiere.

Ulike bruksområder: beiteområder. Reineiernes vokteplikt omfattet ikke bare innmark, men også utmarksslått.