Gjerdelova

Føresegnene i denne lova gjeld berre når ikkje anna fylgjer av serlege rettshøve. Avtale om gjerdeskipnad gjeld framfor føresegnene i denne lova, når anna. Nyttebegrepet i gjerdelova er en skjønnsmessig vurdering. Et gjerdeskjønn kan holdes ved jordskifteretten hvis området er lagt ut som landbruks-, natur-, frilufts-. Viktige bestemmelser i gjerdelova : – «Gjerdeskipnad mellom eigedommar står ved lag så lenge ikkje er fastsett ved gjerdeskjønn eller anna. Gjerdeloven regulerer gjerdehold mellom naboer.

Gjerdelova

Jeg fikk en telefon av min hyttenabo om at nå hadde bondens kyr kommet seg gjennom hos meg og gått videre inn på naboens eiendom.

Etter beitelova pliktar husdyreigaren å syte for at. Revisjonsforsøk seinare har stranda. Det er ei alminneleg oppfatning at gjerdelova. Prinsippet i gjerdelova er at gjerdeplikten skal følgje den nytta ein har med gjerdet. Det er gjerdeplikt i eigedomsgrensar og mellom bruksområde. Skjønn etter gjerdelova kan haldast av jordskifteretten. Jordskifteretten kan stå til teneste anten det gjeld skjønn etter gjerdelova eller spørsmål som kan løysast.

Gjerdelova

Dagens gjerdelov er mest gunnstig for dyreeigarane, men.

Historisk – mange bruk har beiterett og gjerdeplikt for beiting i utmark. På denne tida hadde Dahl sin daglege gang i Stortinget som referent for Morgenbladet. Omfanget av sakene kan variere frå nokre dagsverk til fleire årsverk. Dette har ført til ufred og mange tvistar som igjen har gitt løn til mange advokatar. Hovudregelen i beitelova er at husdyreigar har plikt til.

Problemstillingane som vert handsama nedanfor, gjeld om jordskiftedomstolen skal få kompetanse som skjønnsrett etter gjerdelova § 16. Kommunen får ein del spørsmål knytta til blant anna gjerdeplikt og beiterett. Ved å gå inn på lenkja her finn ein nyttig. Kommunestyret delegerer vidare til Rådmannen for saker av ikkje prinsipiell betydning. Grensegang og rettsutgreiing. Utval for plan og utvikling. Lakse- og innlandsfiskelova.

Fant du det du lette etter ? To minuttar seinare melder politiet vidare at den aktuelle gardbrukaren er meget frustrert over Statens. Gjerde lova eit øl som var godt på smak, og som ville gje pipestemme ved drikking. Men dette var sjølvsagt ein aprilspøk.