Gjerde mot privat vei

Vi skal sette opp et stakittgjerde langs en privat vei ved tomten vår. Offentligrettslige regler og privatrettslige regler. Plan- og bygningsloven § 28-4 har regler om gjerdeplikt mot vei. Gjerder som ikke står i grense mot vei, eller som står i grense mot vei men ikke. For øvrig anses gjerder mellom naboer som en privatsak som. Lov om grannegjerde sier at granne har rett til å føre opp gjerde mot.

Gjerde mot privat vei

I frisiktsoner mot vei kan innhengninger som hindrer sikt være maks. Gjerde mot offentlig vei settes opp etter bestemmelsene i §44 og 45.

Er det privat veg, kan trolig gjerdet settes opp på grensen der også. Avstand til nabogensen ved anleggelse av privat vei 9. Veirett og vanskelig nabo! Regler ved oppsetting av gjerde i nabolag 26. Gjerder ut mot vei kan stort sett ikke være høyere enn 1,5 meter.

De må heller ikke hindre fri sikt i trafikken. Dette gjelder både ved gatehjørner.

Gjerde mot privat vei

I følge lov om grannegjerde har du rett til å ha gjerde mot naboen hvis du. Skal du sette opp mur ut mot offentlig vei kan du gjøre dette uten å søke. Grunneier kan på egen bekostning sette opp elektrisk gjerde mot offentlig veg. Elektrisk gjerde forutsettes utført og satt opp etter forskrifter fastsatt av Direktoratet.

Rett til gjerdehold, og forbud mot gjerde, kan også følge av bestemmelser. Skjærvik, Heidi Anita: Gjerder i beiteområder, Institutt for privatretts skriftserie, nr. Gjerde (innhegning) mot vei med enkle, lette konstruksjoner. Jeg skal bygge en forstøtningsmur ut mot vei ( privat vei som velforeningen eier i vårt nabolag) muren blir i naturstein og blir fra 0,7 meter. Er gjerde mot nabo ikke nevnt i arealplan for eiendommen, kan du sette opp. Tette, tyngre gjerder mot veg, for eksempel støyskjerm, vil være en konstruksjon.

Ta også høyde for at det kan være privatrettslige begrensninger som følger av. For eksempel veilovens regler om avkjøring, avstand til veimidten . Du finner informasjon om privatrettslige bestemmelser i lov om grannegjerde og naboloven. Grensepåvisning kan være aktuelt da det er viktig at gjerde mot vei. Sjekk om du må sende byggesøknad for gjerde, levegg eller støyskjerm eller om. Du kan sette opp et gjerde mot nabo eller vei uten å søke så lenge høyden ikke. Private gjerder reguleres av følgende:.

Det er et krav til sikt i utkjørsel mot vei. Før kommunen overtar privat vei skal grunneierne avstå den.

Gjerde mot privat vei

Dersom kommunen finner at det bør være gjerde mot veg av hensyn til.