Fundamentering på leire

Skal igang med å lage en støttemur foran huset. Gårdsplassen skrår fra huset og ned mot vei (mellom 0,5-1m fall på 10m), det er leire under og. Telehiv kan ødelegge mange flotte byggverk. Derfor må vi sikre fundamentene mot vann og frost. Rockwool Konstruksjonsguide. Der grunnen bestod av bløt leire, ble det benyttet tømmerflåter av kryssvis lagte stokker nedgravd under grunnvannsstand som fundament for.

Fundamentering på leire

Dermed måtte det omfattende fundamentering til.

Arbeidene som ble gjort den gangen, ble vurdert som noe av det mest avanserte geotekniske. Tilgang: Tilgang for alle. Leca Blokker er spesielt godt egnet til fundamentering ettersom produktene. Dette er fin sand, leire og sammensatte jordarter, alt fra fin leire til stein og gjerne.

Bygget anbefales fundamentert med en. Kontakttrykket fra leire (A) og sand (B) på et stivt fundament med en uniform. Dette notatet omhandler fundamentering av de planlagte boligenhetene. Ingeniøren må derfor dimensjonere et fundament som gir et fast. Sykkelbod – fundamentering ? Det kommer garantert til å. Vi deler gjerne organiske. Leire mindre enn 0,002 mm. Bæreevne for en pælegruppe av friksjonspæler skal i sand beregnes som summen av de enkelte pælers bæreevne, mens den i leire skal.

Hvilke kriterier brukes for å bestemme om en leire er en kvikkleire? Graving og fundamentering. Arkivert i: Anbud for oppsett av støttemur, Fundament støttemur. Kvikkleire er også en «mager» leire, med lav tetthet av leirpartikler. Vi måtte stoppe arbeidet med fundamentering av ei bro i Buvik på grunn. EPS) for fundamentering av bygninger med. Der grunn består av silt eller leire, kan bæreevne mot grunn bedres. Det ble derfor besluttet å fundamentere nybygget på jetpeler.

NGU sitt løsmassekart viser at reguleringsområdet består av marin leire over fjell. Ved fundamentering på sprengt stein må mektigheten av steinfyllinga være. Det er lag av sand og leire i grunnen.

Fundamentering på leire

Som fundament for tømmerhus eller hytter av limtre er det mest brukt plate, bånd eller. Her spiller forholdet mellom leire og sand i morenen en stor rolle. Ved fundamentering med «svevende peler» i bløt leire skal det vurderes.

Fundamentering og tilbakefylling skal være i frostsikker utførelse.