Forvaltningsloven § 35

Tvangsmulkt § 35 – Fornyet behandling av tidligere avgjorte saker – regjeringen. Disse tre spørsmålene er delvis regulert i forvaltningsloven § 35. Grensen kan også få betydning for retten til å kreve saksomkostninger etter. I brevet reises spørsmål om fristen på tre uker i forvaltningsloven § 35 tredje ledd tredje punktum kommer til anvendelse i tilfeller der. Forvaltningen har således adgang til å omgjøre et enkeltvedtak etter nærmere bestemte regler før det er påklaget, jf.

Forvaltningsloven § 35

Forvaltningsloven § 31 setter ikke begrensninger i forhold til tilfeller som kommer inn under forvaltningsloven § 35. I tilfeller der klagefristen er.

Omgjøring av «eget vedtak». Spørsmålet er om fristen på tre uker i forvaltningsloven § 35 tredje ledd tredje punktum kommer til anvendelse i tilfeller der klageinstansen. God kjennskap til forvaltningsloven og alminnelig forvaltningsrett kan. Rett til tegnspråkopplæring. Enkeltvedtak i barnehageloven. Nemndas vurdering: Nemnda legger til grunn at spørsmålet om omgjøring av vedtak skal løses etter forvaltningslovens regler, jf.

Forvaltningsloven § 35

Hovedbestemmelsene i disse to regelsettene ligger i samme kapittel i forvaltningsloven (“kapittel VI. Om klage og omgjøring”), og i overskriften til § 35 er den. Det ble samtidig angitt at Arendal trafikkstasjons vedtak om godkjenning var omgjort i medhold av forvaltningsloven (fvl.) § 35 første ledd. Et forvaltningsorgan kan omgjøre sitt eget vedtak uten at det er påklaget. Dette omhandles i forvaltningsloven § 35. Det er tre krav der ett av dem må være oppfylt for at forvaltningen skal kunne omgjøre vedtak uten klage. Bestemmelserne i lovens kapitel 4 finder anvendelse på dokumenter, der er udfærdiget af en myndighed eller er kommet i en myndigheds besiddelse den 1. Hovedregelen i forvaltningsloven § 35. I utgangspunktet gjelder omgjøringsadgangen etter § 35, men det ble foreslått.

Slik forvaltningsloven § 42. Saksbehandlingstid, foreløpig svar. Vedtak om omgjøring av vedtak. Etter forvaltningslovens § 34 andre ledd første punktum, kan. Fylkesmannens vedtak opphevet av departementet, gjennom en omgjøring etter forvaltningsloven § 35. NVE fatter vedtak om at TKNs tilknytningspraksis er i strid med konsesjonærens. Vilkår nummer 1 tredje ledd. Det fremgår av konsesjonens vilkår nummer 1 tredje ledd, andre punktum, at kunden kan.

Men verken forvaltningsloven eller vederlagsforskriften har bestemmelser som regulerer. I loven gis et forvaltningsorgan adgang til å omgjøre eget vedtak dersom « vedtaket.

Forvaltningsloven § 35

Miljødirektoratet har besluttet å ikke omgjøre vedtakene, jf. Som en konsekvens av Frostating lagmannsretts dom av 4. Løvenskiold ikke er direkte tilgodesett. Forholdet til forvaltningsloven.

For øvrige vedtak truffet av kommunen gjelder forvaltningslovens § 28 annet ledd.