Forurensningsloven avløp

Generelle bestemmelser om avløp. Fastsatt med hjemmel i lov 13. Lov om vern mot forurensninger og om avfall ( forurensningsloven ). Alle sentrale forskrifter. Forskriftens del 4 om avløp. Veiledning om kommunens oppgaver etter forurensningsloven. God kontroll av avløp sikrer godt drikkevann og god vannkvalitet slik at vi unngår. Det er satt vilkår til tillatelsen med hjemmel i forurensningsloven § 16.

Den som er tilsynsmyndighet etter forurensningsloven § 48, er også tilsynsmyndighet etter. Det skal således søkes om tillatelse når avløp går til tett tank. Har forurensningen skjedd, skal den ansvarlige sørge for tiltak for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av den. Med forurensning forstås: tilførsel av fast.

Forurensningsloven avløp

Se også: § 22 i forurensningsloven som gjelder krav om rehabilitering av private stikkledninger for å hindre forurensning. Avløp – offentlige avløpsanlegg. Forurensningsloven inneholder et generelt forbud mot å behandle. For avløp gjelder i utgangspunktet de generelle reglene om forurensning.

Vanligvis refererer regelverket til kommunalt avløp, der et bredt spektrum av forurensninger fra ulike kilder inngår. Tettbebyggelse, Ledningsnett for kloakk og avløp, Mikrobiologisk, kjemikalier. Saksbehandler når det gjelder slam og avløp i henhold til for forurensningsloven er Nils Christian Raastad E-post:. Innbaking av tømmegebyr i kontrollgebyret –. Kommunen har vedtatt at gebyrinntektene knyttet til vann og avløp skal dekke 100 %. Sikre at alle forurensende utslipp av avløp skjer med hjemmel i utslippstillatelse. Sikre at utslippstillatelser gis i henhold til forurensningsloven, forskrift om utslipp. Når eieren betaler avløpsgebyr, er bygningen normalt tilknyttet kommunalt avløp. Slamavskiller er da unødvendig. Vann og avløp – Tilkoblingsgebyr.

Bebyggelse som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. Kommunen kan etter forurensningsloven § 23 bestemme at avløpsvann kan ledes inn i en.

Forurensningsloven avløp

Kommunen etablerer, drifter og vedlikeholder offentlige avløpsanlegg ( avløpsnett, avløpsanlegg og utslippsanordning). Hensikten er å samle opp avløpsvann.

Avdeling: Teknisk drift vann og avløp. Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt. I forbindelse med utarbeidelse av «Hovedplan for avløp og vannmiljø», ble det. Kommunen skal sørge for at alle som er tilknyttet kommunale avløpsledninger, får ledet.