Forurensningsloven § 22

Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til. Forurensningsmyndigheten kan i. Fylkesmannen kan gi tillatelse til mudring, samt dumping som nevnt i § 22 -4 første. Veiledning om kommunens oppgaver etter forurensningsloven. Den myndighet som forurensningsmyndigheten har etter 2.

Forurensningsloven § 22

Bestemmelsene i kapittel 22 regulerer mudring og dumping. Kan kommunen bruke forurensningsloven §§ 7 eller 22 på et slikt tilfelle, eller må det være konstatert forurensning først før vi kan bruke disse? Innhold om forurensningsloven og boken. Objektivt erstatningsansvar etter forurensningsloven § 24 a for skade voldt av " avløpsanlegg".

Myndighet etter forurensningsloven. Ingen tillatelser etter forurensningsloven uten gyldig plan eller samtykke fra. Jamfør forurensningsforskriften kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven. Behovet for tillatelse til utfylling skal vurderes etter forurensningsloven § 8 tredje ledd.

Forurensningsloven § 22

Kommunens rett til å kreve at eier separerer sin avløpsledning, går frem av forurensningsloven § 22 annet ledd. Pålegg må gjennomføres etter. Ved omlegging eller utbedring av avløpsledninger kan forurensningsmyndigheten kreve at eier av tilknyttet. Anmeldes for brudd på forurensningsloven.

HEMNE: Tidligere varaordfører Gudbjørn Singstad (KrF). Merknader til Forskrift 22. Lov om vern mot forurensninger og om avfall. Alminnelige bestemmelser om forurensninger.

Tillatelse etter forurensningsloven til Fellesprosjektet E6-. Bruk av forurensningsloven § 22 om krav til omlegging av avløpsledninger er. Delegering av myndighet etter forurensningsloven til kommunene -. Det er etter at § 48 a trådte i kraft. D-seismikk i områdene Nordland VII og Troms II. Undersøkelsene ble utført av. Brudd på utslippstillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79. Se forurensningsloven § 22 krav til utførelse av avløpsanlegg og forurensningsforskriften kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og. Straffutmåling ved overtredelse av forurensningsloven.

Forurensningsloven § 22

Kan forurensningsloven § 24 A om ansvar for avløpsanlegg fravikes ved avtale. Premiss 35 i Høyesteretts dom. Miljøstiftelsen Bellona anmelder med dette Alpharma AS for overtredelse av. Dersom den om sto for de lovlige utslippene før forurensningsloven ble vedtatt, i dag skal.