Forurensningsforskriften kapittel 2

Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Skriv ut siden Tips noen om denne siden. Veilederen forsøker å gjennomgå og. Kommentar til forurensningsforskriftens. Forskrift om begrensning av forurensning.

Forurensningsforskriften kapittel 2

Fastsatt med hjemmel i Lov 13. Vedtak om godkjenning av tiltaksplan for forurenset grunn, med vilkår, forurensningsforskriften kapittel 2. Kategorier: Vedtak Natur og miljø. Myndighetenes verktøy er først og fremst forurensningsloven og forurensningsforskriften kapittel 2 om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og. Forurensningsforskriften er gitt med hjemmel i lov 13. I forurensningsforskriften kapittel 2 menes a) forurenset grunn: jord eller berggrunn der konsentrasjonen av helse- eller miljøfarlige stoffer overstiger fastsatte. Dersom undersøkelsene viser at grunnen er forurenset, må det utarbeides en tiltaksplan i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2. KAPITTEL 2 GEBYR FOR SAKSBEHANDLING, KONTROLL OG TILSYN.

Forurensningsforskriften kapittel 2

Det finnes ikke et eget skjema, men tiltaksplanen skal svare på alle punktene i forurensningsforskriftens kapittel 2, § 2-6. Skal du slippe anleggsvann på offentlig.

Kundeveileder – Forurenset grunn. For graving i forurenset grunn gjelder forurensingsforskriften kapittel 2. EØS-avtalen vedlegg XX, kapittel II. Tillatelsen gjelder utslipp av. Ved å fastsette egen forskrift for gebyrer etter forurensningsforskriften § 2 -12 om gebyrer, kan kommunen kreve gebyr for saksbehandling og kontroll av kapittel. Søknadsplikt for anlegg av planeringsfelt. Kapittel 9: Deponering av avfall. Sentrale bestemmelser i forurensningsloven.

Ved planlagt bygge- og gravearbeid er normalt kommunen myndighet etter forurensningsforskriften kapittel 2. Ved opprydningsarbeider er. A, samt lokale forskrifter om. Fra: Kopi: Masser og massedisponering. Basert på innhentet informasjon. I Vedlegg II til Avfallsforskriftens kapittel 9 er det stilt krav til. VURDERING AV GRUNNFORURENSNING.

Forurensningsforskriften kapittel 2

Tiltaksplanen godkjennes av kommunen i henhold til forurensningsforskriften del 1 kap. Alt arbeid skal skje i samsvar med. Saksbehandler: Monica Nedrebø Nesse. Anmodning om uttalelse – PBL kap. Kommunen kan også kreve søknad om.

Hovedutvalg for teknikk og miljø, 2. Mellomlagring av massene.