Fasadeendring søknadsplikt

Hvilke fasadeendringer er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Når du skal gjøre noe som endrer fasaden på eksisterende bygg er. IKKE SØKNADSPLIKTIG : I motsetning til hva som synes å være. En vurdering av hvorvidt en fasadeendring vil føre til at bygningens karakter endres. Søknadsplikt eller unntak? Plan- og bygningslovens §20-3 åpner imidlertid for at.

Fasadeendring søknadsplikt

Fasadeendring er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens (pbl) § 20-1. Generell fremgangsmåte for byggesøknader.

Om en fasadeendring er søknadspliktig eller ikke, er dermed avhengig av en vurdering av bygningens eksteriørkarakter og endringens. I deler av Bergen er det flere arealplaner som har strengere regler for søknadsplikt enn det som kommer frem i de nye forskriftene. Dersom fasadeendringen kun er små endringer, gjelder ikke søknadsplikt. Vi har en fritidsbolig med 3 store vinduer i front, ut mot sjøen. Plan – og bygningslovens § 20-5 åpner imidlertid for at " fasadeendring som ikke. Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse av følgende tiltak er unntatt fra kravet om byggesaksbehandling, dersom tiltaket ikke er i strid med lovens.

Fasadeendring søknadsplikt

Når en frittliggende bygning eller et tilbygg unntatt fra søknadsplikt er. Større fasadeendringer er søknadspliktig.

Mindre fasadeendringer unntatt søknadsplikt. Tiltak som er unntatt søknadsplikt, kan ikke påklages av naboer og andre. Dersom tiltaket er unntatt søknadsplikt trenger du ikke å søke kommunen om. Selv om et tiltak kan være unntatt fra søknadsplikt, er det altså ikke.

Tiltaket er da søknadspliktig på vanlig måte. Alle fasadeendringer er søknadspliktige eller meldepliktige etter verneforskriften. Med fasadeendringer menes blant annet:. Det vil si at det samme tiltaket, for eksempel innsetting av vindu, kan være søknadspliktig eller unntatt søknadsplikt avhengig av byggets arkitektoniske.

Hvis fasadeendringen ikke fører til at bygningens karakter endres, eller endringen er. Byggesøknadsplikten gjelder for tiltak der fasadeendring medfører at husets karakter. Ved vurdering om fasadeendring er søknadspliktig må man vurdere om. Reglene i kapittel 24 om kontroll gjelder uavhengig av søknadsplikt, med unntak av.