El tilsynsloven veiledning

Elektriske anlegg skal prosjekteres, utføres, drives, vedlikeholdes og kontrolleres slik at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier. Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr ( el – tilsynsloven ) ". Det skal forefinnes en slik brukerveiledning i sikringsskapet for de. Kravene finnes i forskriftsteksten – tidl. Rundskriv hos Justis- og politidepartementetRundskriv hos hele regjeringen. Det finnes en rekke produkter som er sammensatt før de kommer til.

El tilsynsloven veiledning

Alle sentrale forskrifter. ELEKTRISKE FORSYNINGSANLEGG. På strålevernlovens, el – tilsynslovens, brann- og eksplosjonsvernslovens, produktkontrollovens og genteknologilovens område er ikke forskriftens anvendelse. EL og IT ser at veiledningen til § 21 er ivaretatt i forslaget og støtter. Veiledning til § 3 Registreringsplikt. Intensjonen med registreringskravet er å få oversikt over de aktører som skal undergis tilsyn i henhold til el – tilsynsloven.

Hvis du har behov for råd og veiledning kan du henvende deg til din konsulent, som igjen kontakter vår. Fel §1 Formål: Oppnå forsvarlig el-sikkerhet ved å ivareta. Utkastet til veiledning er gjennomgått av så vel leverandører av lakkeringsanlegg som.

El tilsynsloven veiledning

Forskrift, veiledning og normer viser samlet det. For det første har vi el – tilsynsloven med tilhørende forskrifter, som har. El – tilsynsloven med tilhørende forskrifter 6). Med « mindre arbeider» menes i følge veileder til forskriften blant annet:.

Som nettselskap er Klepp Energi med hjemmel i el – tilsynsloven pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg innenfor sitt forsyningsområde. Sjekkliste for risikovurdering med veiledning for prosjektering. VEILEDNING TIL RAMMEFORSKRIFTEN. Disse lovenes virkeområder er. Denne veiledningen beskriver forskrift om krav til byggverk og produkter til.

Andre viktige oppgaver er veiledning og informasjon, deltakelse i interne. En bekreftelse på at kommunens veileder for «Private reguleringsplaner» og evt. Kvalifikasjonskrav – veiledning s. Delegering til DSB etter el – tilsynsloven. Hensikten er å veilede helsepersonell og pasienter om en samordnet bruk av, og ordning for, behandlingshjelpemidler i spesialisthelsetjenesten. DSB veiledning risikovurdering og prosjektering. De fleste nettselskaper og lokale everk er med hjemmel i el – tilsynsloven pålagt å føre.

NTNU har rammeavtale med tre el-installatører.