Eierseksjonsloven vedlikehold

Hvilket vedlikehold den enkelte sameier velger å utføre i sin egen. Fellesarealer skal i henhold til eierseksjonsloven holdes forsvarlig ved like. Etter eierseksjonsloven er utgangspunktet at det er den enkelte sameier som selv skal vedlikeholde sin egen seksjon, slik at det ikke oppstår. Vedlikeholdet av fellesarealene er sameiets ansvar. Lov om eierseksjoner ( eierseksjonsloven ).

Eierseksjonsloven vedlikehold

Dersom seksjonseierens mangelfulle vedlikehold fører til skade på bygninger, fellesarealer. Før det ble gjort endringer i eierseksjonsloven var grensen mellom vedlikeholdsplikten til seksjonseier og sameiet uklar. Derfor ble dette skillet klargjort.

Et tilbakevendende spørsmål er hvem som skal vedlikeholde. Hovedregelen etter eierseksjonsloven § 20 er at seksjonseier har. Det fremgår dessuten av § 23. Det er styret i sameiet som har ansvaret for vedlikehold av selve eiendommen. Ved årsskiftet trådte ny eierseksjonslov i kraft.

Eierseksjonsloven vedlikehold

Regler om sameiets vedlikeholdsplikt finnes i eierseksjonsloven § 20.

Kravene til forsvarlig vedlikehold avhenger av hvor gammelt bygget er. Ny eierseksjonsloven trer i kraft 1. Den nye eierseksjonsloven inneholder klarere regler om vedlikehold, og nye regler om erstatning ved forsømt. Regjeringen har besluttet at den nye eierseksjonsloven skal tre i. Spørsmålet reguleres av eierseksjonsloven § 20. Et eierseksjonssameie kan etter eierseksjonsloven § 6 bestå av næringsseksjoner og. Juridisk sett har sameiet et ansvar for vedlikehold, men her er det spørsmål om tolkning av eierseksjonsloven og hva som er rimelig. I forarbeidene til den nye eierseksjonsloven er det uttalt at en. Eierseksjon er betegnelsen på en leilighet eller et lokale der eieren har.

Den enkelte sameier må selv sørge for vedlikehold av bruksenheten. Styret har ansvar for vedlikehold av fellesareal. Dette stiller krav til god kunnskap om eierseksjonslovens regler, og vi. Det er innført nye erstatningsregler for mangelfullt vedlikehold både fra. Hvem har ansvaret for vedlikeholdet ? Og kan du leie ut leiligheten din? Innvendig vedlikehold av egen seksjon inklusive tilleggsarealer, påhviler fullt ut.

Eierseksjonsloven vedlikehold

Eierseksjonsloven er ikke til hinder for at en seksjonseier leier ut sin seksjon.