Definisjon mindre tiltak

Som mindre tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-4 første ledd bokstav a regnes oppføring, endring, fjerning og riving mv. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse. Vi viser til e-post av 13. I henvendelsen bes det om definisjon av "lignende mindre tiltak ", jf. Mindre tiltak er i byggteknisk forskrift (TEK10) § 6-4 definert på følgende måte:.

Definisjon mindre tiltak

Noen viktige definisjoner er gitt i en egen bestemmelse. Selv om et tiltak kan være unntatt fra søknadsplikt, er det altså ikke fritt frem. Følgende mindre tiltak i eksisterende byggverk:.

Nærmere definisjon av hva som regnes som driftsbygning, samt en nærmere. Departementet gir forskrift om hva som er mindre tiltak i bokstav a-d. Betegnelsen «byggesøknad» brukes til dels også på Søknad om tiltak uten ansvarsrett. For byggesøknad definert i SAK10 § 20-4 skal tiltakshaver bruke.

Definisjon mindre tiltak

Krav til dokumentasjon: Saksbehandler må til slutt definere hva som senere må. For mindre tiltak etter Saksbehandlingsforskriftens SAK § 7 som i. Klager anfører at adkomstveien er mindre tiltak og at tiltaket oppfyller krav til. Fagetaten viser til at tiltaket er vei og defineres som byggverk.

Noen tiltak er unntatt fra byggesaksbehandling. Mindre frittliggende bygninger som bod, dukkestue, veksthus eller sykkelskur som er under. Det som ikke defineres som en bygning eller bygningsmessig konstruksjon er ikke et tiltak. Hva som menes med « mindre omfattende tiltak » sier veiledningen ingenting om. Dersom tiltaket er for lite til å bli definert som hovedombygging. Definisjonen av forskrift er bl.

Du er selv ansvarlig for at tiltaket ( tiltaket = det du skal bygge) følger. Stortinget har i samme lov gitt departementet (kommunaldepartementet) jobben med å definere nærmere i forskrift hva som er « mindre tiltak ». Dette bladet gir definisjoner av begrepet byggeskikk. Fortettingsplanlegging i småhusområder. Hva som defineres som mindre utbyggingstiltak vurderes i forhold til skala og struktur i. Mindre utbyggingstiltak krever ikke ytterligere plan dersom uteareal.

Definisjon mindre tiltak

Hva som er ”vesentlig” må ses over tid, når mindre, uvesentlige arbeider over lengre. Forbudet gjelder også for mindre tiltak som er unntatt søknadsplikt, med. Plassering av mindre innretninger til fritidsbruk. Søknad om tilbygg definert som mindre tiltak på bebygd eiendom kan forestås av tiltakshaver selv i tråd med bestemmelsene i plan- og bygningslovens (pbl).

Dersom en byggesøknad trekkes etter at tillatelse til tiltak er gitt refunderes ikke gebyr. Kommuneplanens definisjon av "småhusbebyggelse" gjelder. Fasadeendring mindre bygg (eksempel enebolig, tomannsbolig). Jo eldre bygg det er tale om å gjøre tiltak på eller i, desto større er ofte. Motsatt dersom et tiltak kun utgjør en spesifikk mindre del av hele.

Det er ikkje gitt nokon klar definisjon på kva som skal reknast som « mindre tiltak » etter §29-4, 3. Kategori 2: Pbl § 20-4 – Søknadspliktige tiltak utan ansvarsrett – mindre tiltak. Mindre, privat tiltak – Ved vurderingene av om tiltak skal defineres som mindre tiltak, kan følgende forhold være relevante: om de gjennomføres til privat bruk for.