Bokføringsloven engelsk

Dette er oversatt til engelsk. Departementer, direktorater og tilsyn har noe av sitt regelverk oversatt, se for eksempel utlendingsloven på engelsk hos Utlendingsdirektoratet. Lov om bokføring ( bokføringsloven ). Engelsk oversettelse av bokføringsloven, -forskriften, bokføringsstandarder og – uttalelser, kombinert trykt utgave og eBok. Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. I kommentarene omtales forarbeider, bokføringsstandarder og uttalelser om.

Bokføringsloven engelsk

Norwegian Bookkeeping Legislation (NBL) er en engelsk oversettelse av den norske bokføringsloven og forskriften og bokføringsstanddarder og uttalelser om. Språk: norsk, dansk, svensk eller engelsk. Det er vedtatt endringer i bokføringsloven og bokføringsforskriften med virkning fra. Enten du har spørsmål i forbindelse med den løpende bokføringen eller trenger. Bokføringsreglene skal etablere grunnlag for å produsere. Denne eINFO gir en kort orientering om vedtatte endringer i bokføringsloven.

Etter § 4 i bokføringsloven skal bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skje i samsvar med. Forskrift om iverksettelse av Norges økonomiske sone. I forarbeidene til bokføringsloven defineres bokføring slik: «Registrering i regskapssystemet av transaksjoner og.

Bokføringsloven engelsk

Tillater bruk av svensk, dansk eller engelsk i tillegg til norsk uten søknad. Med bilag menes dokumentasjon som brukes som grunnlag for bokføringen i. På engelsk brukes begrepet ”embed”, som ikke har en god norsk. Nå kan du endelig sende dem på engelsk.

Vi skulle gjerne hatt inn flere språk, men dessverre setter bokføringsloven begrensninger. Norsk (herunder nynorsk og samisk). Salgsdokumentet skal utstedes på norsk, svensk, dansk eller engelsk jf bokføringsloven § 12. Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale. Oslo: Den norske revisorforening. Regnskapsmateriale som nevnt i første ledd nr. En mann i 50-årene er i Sør-Trøndelag tingrett dømt til brudd på bokføringsloven.

Det er også et krav at bokføringen skjer på norsk, dansk, svensk eller på engelsk. For institusjoner som er underlagt regnskaps- og bokføringsloven, gjelder regler. Her følger linker til en dansk og en engelsk versjon av EUs. Fakturaer skal være på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Søknad om dispensasjon fra bokføringsloven § 13 annet ledd om oppbevaringssted.