Beregning av gjennomsnittlig terreng

Takrenner og lignende regnes ikke med. Gjennomsnittlig terrengnivå er kotehøyden for. Beregning for planert terrenglinje :. Takuts kk på inn l 1,0 m skal ikke tas med i beregningen av BYA. BYA – bygningsdel ligger mer enn 0,5 m over planert terreng.

Beregning av gjennomsnittlig terreng

Planert terrengs gjennomsnittsnivå er en beregnet kotehøyde. Med utgangspunkt i terrenglinjene rundt bygningen beregnes et gjennomsnittlig.

Arealet mellom hjelpelinjen og terreng beregnes i hele terrenglinjens lengde. Etter teknisk forskrift vil huset bare ha en gesimshøyde, dvs. Gesimshøyden beregnes som gjennomsnittlig gesimshøyde for fasaden. UTNYTTELSESGRAD – Retningslinjer for beregning av U-grad i eldre. Høyden beregnes eller måles i forhold til ferdig planert terrengs.

Beregning av gjennomsnittlig terreng

Høyden her er gjennomsnittlig gesimshøyde for fasaden mot tilleggende nabogrense.

Parkering 18m2, også i garasje. Ved utforming av tiltaket og beregning av byggehøyder har. Det har ikke vist seg enkelt, men på molde kommune sine sider skrives det at ferdig planert terreng er beregnet gjennomsnittlig terrengnivå ? Krav til tegninger og dokumentasjon for måling og beregning av areal. Bare rom med himling høyere enn 1,5 meter over gjennomsnittlig. Konstruksjoner mer enn 0,5 m over gjennomsnittlig terreng medregnes i. Høydene skal beregnes etter gjennomsnittlig ferdig planert terreng rundt bygget. Ny høydeberegning foretatt av arkitekt viser at det i. Fra gjennomsnittlig planert terreng måles største gesims- og mønehøyde til henholdsvis. En terrengprofil viser bygningens høydeplassering i forhold til eksisterende. Det er likevel noen avvik mellom arealberegning til matrikkelen og slik arealberegningen fremgår av.

Showing 1-4 of 4 messages. Kan dette terrenget tas med i beregningen ? TEK §3-8 definerer gjennomsnittlig terrengnivå slik: ”Kotehøyden for gjennomsnitt av.

Beregning av gjennomsnittlig terreng

Dersom man i tillegg sammenholder mønehøyde med gjennomsnittlig terrengnivå omkring garasjen. Ved spesielle terrengforhold og ved bygninger med spesiell form kan gjennomsnittlig terrengnivå beregnes for en.

Tomt B1 gesimshøyde maks 6 m, mønehøyde maks 9 m. Tomt B2 gesimshøyde maks 6 m, mønehøyde maks 9. For beregning av bebygd areal tas mål. BYA angir tillatt bebygd areal i prosent av tomtens nettoareal. Gesims og mønehøyde beregnes i henhold til gjennomsnittlig planert terreng rundt bygget. Nedsjakting for utvendig kjellertrapp, lysgrav o.