Beiterett i utmark

Gard utan beiterett var verdilaus. Alle” bruk har ein beiterett. Mange lover, hovudlova Beiteloven (Lov om beiting i utmark ). Beiterett i utmark kan ha forskjellige rettslige grunnlag. Man kan inneha en beiterett fordi man eier grunnen selv, noe som vil si at retten er en funksjon av. Dette er med på å opprettholde kulturlandskap.

Beiterett i utmark

Som grunneigar har ein rett til å nytte beite i utmark der ein er eigar eller har beiterett. Særleg i låglandet kan vere vanskar knytt til dette, då det. Kort sagt er det slik at den frie ferdselsretten som gjelder for mennesker i utmark, ikke gjelder for dyr på. Flere resultater fra gardsdrift. Det kan inngås avtale om beiterettigheter på fast.

Ser landbruksministeren det uheldige i at husdyrbeite i utmarka i dag går tilbake delvis som en følge av at det øyensynlig ikke gjelder en allmenn beiterett i. I samband med dette skal kommunen freista å få i stand avtaler mellom grunneigarane og dei som har beiterett om å føre over beiterettane til ein eller fleire. I Tydal beiter både sau, storfe og rein i utmark sommers tid.

Beiterett i utmark

Avklaring av om det foreligger beiterett – bevis for beite. Var før utskiftning sameige mellom bestemte bruk. Skogen (og grunn) utskifta. Målet er at nettsidene skal vere ein kunnskapsbase og eit informasjonsverktøy til nytte for alle brukarar av utmarka. Referat frå møtet om gjerdeplikt – beiterett på Furebuda tysdag. Arbeide for å få innløsing av beiterett før utbygging i hytteområder.

Beiting i utmark har lange tradisjoner i Gudbrandsdalen, og det er indikasjoner på at tidlig. Et slikt gjerde oppsatt i utmark kan for eksempel være utført av stein, bestå av. På Finnmarkseiendommens grunn har enhver landbrukseiendom beiterett i utmark for de dyr som eiendommen kan vinterfôre, for øvrig. Tidligere beitet alle grassetende husdyr i skog, fjell og annen utmark. Utmarksbeite er fortsatt nyttet av sau og.

Felles beiterett i utmark mellom fleire eigedommar var praktisert i 150 år. Beitet omfatta storfe, sau og geit. Påstand om at dette var ein tålt bruk. De aller fleste gardsbruk i Lesja har skriftlig eller hevdvunnen beiterett i utmarka. Til tross for noen få tvister, er beiteretten i bygda temmelig klar både når det. Det er også noen besetninger.

Beiterett i utmark

Det var beiterett i utmark, rett til å ta brensel i skogen på fastsette vilkår, og i somme tilfelle rett til utslåttar i utmark. Storleiken på plassen kunne nok veksle mykje.