Beite og gjerdeloven

Det er problemer med gjerde og beite i området. Gamle gjerder er forfalt og beitedyr kommer inn på innmark og boligtomter. Kan jordskifteretten gjøre noe med. Lova gjev ikkje rett til å avtala, krevja eller ha gjerde som er i strid med lov eller. For serskilt område der to eller fleire som ikkje er sameigarar har rett til beite . Mange namn med ”beite” i – Lærdal.

Beite og gjerdeloven

Lover retta spesielt mot beite og gjerde. Hovedregelen er at alle har rett til å sette opp gjerde mot naboen.

I enkelte tilfeller kan man kreve at naboen skal være med på å dele kostnadene med. Den såkalte handyrloven går først og fremst ut på at det ikke er lov til å la. Gjerdeloven regulerer gjerdehold mellom naboer. Krav til gjerder oppstilt i gjerdeloven. Gjerde skal settast opp og vedlikehaldast slik at det ikkje er til fare for folk. Ved oppsett av nytt gjerde eller dersom jordskifteretten skal avgjere gjerdeplikt i form av jordskifteskjønn, er grannegjerdelova og beitelova aktuelt regelverk.

Beite og gjerdeloven

Du skal ikke ta for gitt at du får lov til å gjerde dem ute.

De beiter på gresset, gnager på terrassen og skiter ned hele hagen. Bare der dyra beiter i store utmarksarealer eller på fjellet er det uvanlig å gjerde. Stemmer dette, eller må eg som bonde gjerde inn min eiendom? I områder der det er sameie eller felles bruk. Et eksempel på en slik situasjon kan være at den ene naboen har dyr på beite, mens den andre dyrker grønnsaker og blomster og gjerde er.

Rydding og istandsetting av gamle beiter og kulturmark. Vokteplikten», jf beiteloven § 6. Beiteretten – utgangspunkter. Dette irriterer meg noe vanvittig til tider, de går og beiter i min hage. Et slikt gjerde oppsatt i utmark kan for eksempel være utført av stein, bestå av. Det er helt fint at hesten er ute døgnet rundt når den går på beite.

Det vanligste er tre- eller plastgjerde og elektrisk gjerde. Usynlige elektroniske gjerder kan revolusjonere bruken av beite, spesielt i utmark. En GPS-klave på beitedyret gir lyd og eventuelt elektrisk støt. Beiting med sau innenfor rovdyrsikkert gjerde er tema for en markdag hos Eva og Kjell Johansen i Harran mandag 20.

Vedlegg 3 Oversikt over beitedyr og beiteområder. Utmarksbeite og overflatedyrka beite kan bidra med viktige fôrressursar.